خازن پلی استر 4.7NF 1600V CBB81 RM15
  خازن پلی استر 4.7NF 1600V CBB81 RM15 خازن پلی استر 4/7 نانو 1600ولت
  خازن پلی استر ۴/۷ نانو ۱۶۰۰ولت
  ۱,۵۴۷ تومان
   خازن پلی استر 1UF 630V CBB RM27
  خازن پلی استر 1UF 630V CBB RM27 خازن پلی استر 1 میکروفاراد 630 ولت
  خازن پلی استر ۱ میکروفاراد ۶۳۰ ولت
  ۳,۸۶۷ تومان
  CP 100NF 630V MKT RM15
  CP 100NF 630V MKT RM15 CP 100NF 630V MKT RM15
  CP ۱۰۰NF ۶۳۰V MKT RM۱۵
  ۱,۶۲۵ تومان
  CP 330NF 400V MKT RM15
  CP 330NF 400V MKT RM15 CP 330NF 400V MKT RM15
  CP ۳۳۰NF ۴۰۰V MKT RM۱۵
  ۲,۶۰۰ تومان
  CP 470NF 630V MKT RM27
  CP 470NF 630V MKT RM27 CP 470NF 630V MKT RM27
  CP ۴۷۰NF ۶۳۰V MKT RM۲۷
  ۲,۷۳۰ تومان
  CP 47NF 100V MKT RM5
  CP 47NF 100V MKT RM5 CP 47NF 100V MKT RM5
  CP ۴۷NF ۱۰۰V MKT RM۵
  ۱,۱۰۵ تومان
  CP 6.8NF 1200V CL11
  CP 6.8NF 1200V CL11 CP 6.8NF 1200V CL11
  CP ۶.۸NF ۱۲۰۰V CL۱۱
  ۴۴۲ تومان
  CP 680NF 275VAC MKT RM15
  CP 680NF 275VAC MKT RM15 CP 680NF 275VAC MKT RM15
  CP ۶۸۰NF ۲۷۵VAC MKT RM۱۵
  ۲,۶۵۲ تومان
  CP 820NF 630V CBB22 RM20
  CP 820NF 630V CBB22 RM20 CP 820NF 630V CBB22 RM20
  CP ۸۲۰NF ۶۳۰V CBB۲۲ RM۲۰
  ۲,۸۷۳ تومان
  خازن پلی استر 100NF 100V MKT RM5
  خازن پلی استر 100NF 100V MKT RM5 خازن پلی استر 100نانو 100ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۱۰۰ولت
  ۱,۱۰۵ تومان
  خازن پلی استر 100NF 630V CBB RM15
  خازن پلی استر 100NF 630V CBB RM15 خازن پلی استر 100نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۶۳۰ ولت
  ۱,۲۱۵ تومان
  خازن پلی استر 1UF 100V CBB RM5
  خازن پلی استر 1UF 100V CBB RM5 خازن پلی استر 1میکرو 100ولت
  خازن پلی استر ۱میکرو ۱۰۰ولت
  ۲,۴۰۵ تومان
  خازن پلی استر 220NF 400V CBB RM15
  خازن پلی استر 220NF 400V CBB RM15 خازن پلی استر 220نانو 400ولت
  خازن پلی استر ۲۲۰نانو ۴۰۰ولت
  ۱,۱۰۵ تومان
  خازن پلی استر 220NF 630V CBB RM15
  خازن پلی استر 220NF 630V CBB RM15 خازن پلی استر 220 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۲۲۰ نانو ۶۳۰ ولت
  ۱,۳۲۶ تومان
  خازن پلی استر 330NF 400V CBB RM15
  خازن پلی استر 330NF 400V CBB RM15 خازن پلی استر 330 نانو 400 ولت
  خازن پلی استر ۳۳۰ نانو ۴۰۰ ولت
  ۱,۵۴۷ تومان
  خازن پلی استر 330NF 630V CBB RM20
  خازن پلی استر 330NF 630V CBB RM20 خازن پلی استر 330 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۳۳۰ نانو ۶۳۰ ولت
  ۲,۰۹۹ تومان
  خازن پلی استر 470NF 275VAC MKT RM15
  خازن پلی استر 470NF 275VAC MKT RM15 خازن پلی استر نانو 275ولت 470 نانو
  خازن پلی استر نانو ۲۷۵ولت ۴۷۰ نانو
  ۱,۹۸۹ تومان
  خازن پلی استر 470NF 400V CBB RM15
  خازن پلی استر 470NF 400V CBB RM15 خازن پلی استر 470 نانو 400 ولت
  خازن پلی استر ۴۷۰ نانو ۴۰۰ ولت
  ۱,۷۶۸ تومان
  خازن پلی استر 6.8NF 1250V CBB81 RM15
  خازن پلی استر 6.8NF 1250V CBB81 RM15 خازن پلی استر 6/8نانو 1250ولت
  خازن پلی استر ۶/۸نانو ۱۲۵۰ولت
  ۱,۲۷۱ تومان
  خازن پلی استر 680NF 400V CBB RM20
  خازن پلی استر 680NF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 680 نانو 400 ولت
  خازن پلی استر ۶۸۰ نانو ۴۰۰ ولت
  ۲,۲۱۰ تومان
  خازن پلی استر 1.5UF 400V CBB RM20
  خازن پلی استر 1.5UF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 1.5 میکروفاراد 400 ولت
  خازن پلی استر ۱.۵ میکروفاراد ۴۰۰ ولت
  ۲,۸۶۰ تومان
  خازن پلی استر 1.5UF 630V CBB RM25
  خازن پلی استر 1.5UF 630V CBB RM25 خازن پلی استر 1.5 میکروفاراد 630 ولت
  خازن پلی استر ۱.۵ میکروفاراد ۶۳۰ ولت
  ۳,۸۶۷ تومان
  خازن پلی استر 10NF 100V CL11
  خازن پلی استر 10NF 100V CL11 خازن پلی استر 10 نانو 100 ولت
  خازن پلی استر ۱۰ نانو ۱۰۰ ولت
  ۲۲۱ تومان
  خازن پلی استر 1NF 100V CL11
  خازن پلی استر 1NF 100V CL11 خازن پلی استر 1 نانو 100 ولت
  خازن پلی استر ۱ نانو ۱۰۰ ولت
  ۱۵۶ تومان
  خازن پلی استر 1UF 250V CBB RM15
  خازن پلی استر 1UF 250V CBB RM15 خازن پلی استر 1 میکرو 250ولت
  خازن پلی استر ۱ میکرو ۲۵۰ولت
  ۱,۵۴۷ تومان
  خازن پلی استر 1UF 275VAC MKT RM22
  خازن پلی استر 1UF 275VAC MKT RM22 خازن پلی استر 1 میکروفاراد 275 ولت
  خازن پلی استر ۱ میکروفاراد ۲۷۵ ولت
  ۳,۸۶۷ تومان
  خازن پلی استر 1UF 400V CBB RM20
  خازن پلی استر 1UF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 1 میکرو 400 ولت
  خازن پلی استر ۱ میکرو ۴۰۰ ولت
  ۲,۵۴۱ تومان
  خازن پلی استر 2.2NF 100V CL11
  خازن پلی استر 2.2NF 100V CL11 خازن پلی استر 2/2 نانو 100 ولت
  خازن پلی استر ۲/۲ نانو ۱۰۰ ولت
  ۱۴۴ تومان
  خازن پلی استر 2.2NF 630V CL11
  خازن پلی استر 2.2NF 630V CL11 خازن پلی استر 2/2 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۲/۲ نانو ۶۳۰ ولت
  ۲۷۶ تومان
  خازن پلی استر 220NF 400V CBB RM10
  خازن پلی استر 220NF 400V CBB RM10 خازن پلی استر 220نانو 400ولت
  خازن پلی استر ۲۲۰نانو ۴۰۰ولت
  ۱,۰۵۰ تومان
  خازن پلی استر 470NF 630V CBB RM20
  خازن پلی استر 470NF 630V CBB RM20 خازن پلی استر 470 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۴۷۰ نانو ۶۳۰ ولت
  ۲,۴۳۱ تومان
  خازن پلی استر 47NF 100V CL11
  خازن پلی استر 47NF 100V CL11 خازن پلی استر 47 نانو 100ولت
  خازن پلی استر ۴۷ نانو ۱۰۰ولت
  ۳۳۱ تومان
  خازن پلی استر 6.8NF 1600V CBB81 RM15
  خازن پلی استر 6.8NF 1600V CBB81 RM15 خازن پلی استر 6/8نانو 1600ولت
  خازن پلی استر ۶/۸نانو ۱۶۰۰ولت
  ۱,۵۴۷ تومان
  خازن پلی استر 680NF 630V CBB RM20
  خازن پلی استر 680NF 630V CBB RM20 خرید خازن پلی استر
  خرید خازن پلی استر
  ۲,۴۳۱ تومان
  خازن پلی استر 820NF 400V CBB RM20
  خازن پلی استر 820NF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 820 نانو 400ولت
  خازن پلی استر ۸۲۰ نانو ۴۰۰ولت
  ۲,۶۵۲ تومان
  خازن پلی استر CP 1.5NF 100V CL11
  خازن پلی استر CP 1.5NF 100V CL11 خازن پلی استر سبز 1/5نانو 100ولت
  خازن پلی استر سبز ۱/۵نانو ۱۰۰ولت
  ۲۲۷ تومان

   خازن پلی استر چیست و چه کاربردی دارد؟ 


   همانطور که در مقالات قبلی گفته شد ، خازن ها انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می کنند و نقش کلیدی در مدارهای الکتریکی دارند و بسیار پرکاربردند . از دو صفحه فلزی که بین این صفحات یک دی الکتریک قرار دارد ، که با توجه به جنس دی الکتریک و صفحات فلزی نوع خازن و کاربرد آن ها نیز تغییر می کند. در این قسمت از مقاله که توسط فرا الکترونیک تهیه و ارائه شده به خازن پلی استر می پردازیم.برای آشنایی بیشتر با خازن پلی استر این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

   خازن پلی استر چیست ؟ 


   دی الکتریکی که در این خازن ها به کار رفته پلی استایرن که برگرفته از کلمه لاتین Polystyrene  می باشد، به کار رفته است. از این رو به آن خازن پلی استر می گویند . خازن پلی استر از مجموعه خازن های پلاستیکی یا فیلم Film Caps است زیرا که دی الکتریک کار شده در آن از جنس پلاستیک می باشد که از مجموعه محصولات پلی استر هستند .به همین علت به خازن پلی استر نامگذاری شدند.
   خازن پلی استر به دما حساس نبوده به همین علت در ولتاژهای بالا استفاده می شود و در مدارهای بسیاری به کار می روند. این امر موجب شده خازن پلی استر به خازن power  نیز شناخته شود البته نام قدیمی آن خازن مایلار بود به این علت که نام مرسومی برای غشای دی الکتریک پلی استری است که در آن به کار می رود. خازن های پلی استر بدون قطب هستند و در مدارهای AC  استفاده می شوند. از ظرفیت خازنی و قدرت تحمل بالای دمای خوبی برخوردارند.

   ساختار خازن پلی استر


   خازن پلی استر از دو صفحه رسانای نازک و هم اندازه آلومینیومی و دی الکتریکی ( عایق - نارسانا ) از ورقه های نازک پلاستیکی ساخته شده است . لوله مانند در قاب پلاستیکی بسته بندی می شوند.
   کاربرد خازن پلی استر
   خازن های پلی استر خازنی پر کاربرد در برد الکترونیکی می باشد که ظرفیت آن از 1 نانو فاراد تا چند میکرو فاراد در سطح ولتاژ 50 تا 1500 ساخته می شود.این خازن هم در ولتاژ AC و هم در DC مورد استفاده قرار میگیرد.
   با توجه به ویژگی های گفته شده خازن پلی استر در مدارهایی که به خازنی با ظرفیت ثابت در برابر حرارت نیاز دارند از این خازن استفاده می کنند.
   • در مدارهای متناوب 
   • نوسان گیر
   • در جایی که خازن پایه دار نیاز باشد
   • بلوک کردن ولتاژ DC
   • مورد استفاده در مدار ولتاژ بالا یا ولتاژ AC
    

   خازن های پلی استر اغلب به عنوان خازن های همه منظوره مورد استفاده قرار می گیرند. آن ها در مقایسه با سایر خازن های فیلم دار دارای راندمان خوبی هستند، و همچنین قیمت آن ها در حد متوسطی می باشد.

   در مقالات دیگر به ویژگی های انواع مختلف خازن ها می پردازیم....

   پلی استر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • LT