خازن پلی استر 4.7NF 1600V CBB81 RM15
  خازن پلی استر 4.7NF 1600V CBB81 RM15 خازن پلی استر 4/7 نانو 1600ولت
  خازن پلی استر ۴/۷ نانو ۱۶۰۰ولت
  ۱,۰۶۶ تومان
   خازن پلی استر 1UF 630V CBB RM27
  خازن پلی استر 1UF 630V CBB RM27 خازن پلی استر 1 میکروفاراد 630 ولت
  خازن پلی استر ۱ میکروفاراد ۶۳۰ ولت
  ۲,۶۹۵ تومان
  CP 100NF 630V MKT RM15
  CP 100NF 630V MKT RM15 CP 100NF 630V MKT RM15
  CP ۱۰۰NF ۶۳۰V MKT RM۱۵
  ۱,۰۸۷ تومان
  CP 330NF 400V MKT RM15
  CP 330NF 400V MKT RM15 CP 330NF 400V MKT RM15
  CP ۳۳۰NF ۴۰۰V MKT RM۱۵
  ۱,۷۴۰ تومان
  CP 470NF 630V MKT RM27
  CP 470NF 630V MKT RM27 CP 470NF 630V MKT RM27
  CP ۴۷۰NF ۶۳۰V MKT RM۲۷
  ۱,۸۲۷ تومان
  CP 47NF 100V MKT RM5
  CP 47NF 100V MKT RM5 CP 47NF 100V MKT RM5
  CP ۴۷NF ۱۰۰V MKT RM۵
  ۶۵۲ تومان
  CP 6.8NF 1200V CL11
  CP 6.8NF 1200V CL11 CP 6.8NF 1200V CL11
  CP ۶.۸NF ۱۲۰۰V CL۱۱
  ۳۰۸ تومان
  خازن پلی استر 100NF 100V MKT RM5
  خازن پلی استر 100NF 100V MKT RM5 خازن پلی استر 100نانو 100ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۱۰۰ولت
  ۷۸۷ تومان
  خازن پلی استر 100NF 630V CBB RM15
  خازن پلی استر 100NF 630V CBB RM15 خازن پلی استر 100نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۶۳۰ ولت
  ۸۴۷ تومان
  خازن پلی استر 1UF 100V CBB RM5
  خازن پلی استر 1UF 100V CBB RM5 خازن پلی استر 1میکرو 100ولت
  خازن پلی استر ۱میکرو ۱۰۰ولت
  ۲,۴۳۶ تومان
  خازن پلی استر 220NF 400V CBB RM15
  خازن پلی استر 220NF 400V CBB RM15 خازن پلی استر 220نانو 400ولت
  خازن پلی استر ۲۲۰نانو ۴۰۰ولت
  ۷۶۱ تومان
  خازن پلی استر 220NF 630V CBB RM15
  خازن پلی استر 220NF 630V CBB RM15 خازن پلی استر 220 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۲۲۰ نانو ۶۳۰ ولت
  ۹۲۴ تومان
  خازن پلی استر 330NF 400V CBB RM15
  خازن پلی استر 330NF 400V CBB RM15 خازن پلی استر 330 نانو 400 ولت
  خازن پلی استر ۳۳۰ نانو ۴۰۰ ولت
  ۱,۰۶۶ تومان
  خازن پلی استر 330NF 630V CBB RM20
  خازن پلی استر 330NF 630V CBB RM20 خازن پلی استر 330 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۳۳۰ نانو ۶۳۰ ولت
  ۱,۴۶۳ تومان
  خازن پلی استر 470NF 400V CBB RM15
  خازن پلی استر 470NF 400V CBB RM15 خازن پلی استر 470 نانو 400 ولت
  خازن پلی استر ۴۷۰ نانو ۴۰۰ ولت
  ۱,۲۳۲ تومان
  خازن پلی استر 6.8NF 1250V CBB81 RM15
  خازن پلی استر 6.8NF 1250V CBB81 RM15 خازن پلی استر 6/8نانو 1250ولت
  خازن پلی استر ۶/۸نانو ۱۲۵۰ولت
  ۸۷۰ تومان
  خازن پلی استر 680NF 400V CBB RM20
  خازن پلی استر 680NF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 680 نانو 400 ولت
  خازن پلی استر ۶۸۰ نانو ۴۰۰ ولت
  ۱,۵۴۰ تومان
  خازن پلی استر 1.5UF 400V CBB RM20
  خازن پلی استر 1.5UF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 1.5 میکروفاراد 400 ولت
  خازن پلی استر ۱.۵ میکروفاراد ۴۰۰ ولت
  ۱,۹۳۶ تومان
  خازن پلی استر 1NF 100V CL11
  خازن پلی استر 1NF 100V CL11 خازن پلی استر 1 نانو 100 ولت
  خازن پلی استر ۱ نانو ۱۰۰ ولت
  ۱۰۴ تومان
  خازن پلی استر 1UF 250V CBB RM15
  خازن پلی استر 1UF 250V CBB RM15 خازن پلی استر 1 میکرو 250ولت
  خازن پلی استر ۱ میکرو ۲۵۰ولت
  ۱,۱۰۸ تومان
  خازن پلی استر 1UF 275VAC MKT RM22
  خازن پلی استر 1UF 275VAC MKT RM22 خازن پلی استر 1 میکروفاراد 275 ولت
  خازن پلی استر ۱ میکروفاراد ۲۷۵ ولت
  ۲,۷۵۶ تومان
  خازن پلی استر 1UF 400V CBB RM20
  خازن پلی استر 1UF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 1 میکرو 400 ولت
  خازن پلی استر ۱ میکرو ۴۰۰ ولت
  ۱,۷۵۱ تومان
  خازن پلی استر 2.2NF 100V CL11
  خازن پلی استر 2.2NF 100V CL11 خازن پلی استر 2/2 نانو 100 ولت
  خازن پلی استر ۲/۲ نانو ۱۰۰ ولت
  ۱۰۰ تومان
  خازن پلی استر 2.2NF 630V CL11
  خازن پلی استر 2.2NF 630V CL11 خازن پلی استر 2/2 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۲/۲ نانو ۶۳۰ ولت
  ۱۹۱ تومان
  خازن پلی استر 220NF 275VAC MKT RM15
  خازن پلی استر 220NF 275VAC MKT RM15 خازن 220 پلی استر نانو 275ولت
  خازن ۲۲۰ پلی استر نانو ۲۷۵ولت
  ۹۲۴ تومان
  خازن پلی استر 220NF 400V CBB RM10
  خازن پلی استر 220NF 400V CBB RM10 خازن پلی استر 220نانو 400ولت
  خازن پلی استر ۲۲۰نانو ۴۰۰ولت
  ۷۲۶ تومان
  خازن پلی استر 470NF 630V CBB RM20
  خازن پلی استر 470NF 630V CBB RM20 خازن پلی استر 470 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۴۷۰ نانو ۶۳۰ ولت
  ۱,۶۹۴ تومان
  خازن پلی استر 47NF 100V CL11
  خازن پلی استر 47NF 100V CL11 خازن پلی استر 47 نانو 100ولت
  خازن پلی استر ۴۷ نانو ۱۰۰ولت
  ۲۱۱ تومان
  خازن پلی استر 6.8NF 1600V CBB81 RM15
  خازن پلی استر 6.8NF 1600V CBB81 RM15 خازن پلی استر 6/8نانو 1600ولت
  خازن پلی استر ۶/۸نانو ۱۶۰۰ولت
  ۱,۰۷۸ تومان
  خازن پلی استر 680NF 630V CBB RM20
  خازن پلی استر 680NF 630V CBB RM20 خرید خازن پلی استر
  خرید خازن پلی استر
  ۱,۷۶۰ تومان
  خازن پلی استر 820NF 400V CBB RM20
  خازن پلی استر 820NF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 820 نانو 400ولت
  خازن پلی استر ۸۲۰ نانو ۴۰۰ولت
  ۱,۸۴۸ تومان
  خازن پلی استر CP 1.5NF 100V CL11
  خازن پلی استر CP 1.5NF 100V CL11 خازن پلی استر سبز 1/5نانو 100ولت
  خازن پلی استر سبز ۱/۵نانو ۱۰۰ولت
  ۱۳۰ تومان
  خازن پلی استر CP 1.5NF 1200V CL11
  خازن پلی استر CP 1.5NF 1200V CL11 خازن پلی استر سبز 1/5 نانو1200ولت
  خازن پلی استر سبز ۱/۵ نانو۱۲۰۰ولت
  ۲۱۷ تومان
  خازن پلی استر CP 100NF 100V CL11
  خازن پلی استر CP 100NF 100V CL11 خازن پلی استر 100نانو 100 ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۱۰۰ ولت
  ۳۰۸ تومان
  خازن پلی استر CP 100NF 250V CBB RM5
  خازن پلی استر CP 100NF 250V CBB RM5 خازن پلی استر 100نانو 250 ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۲۵۰ ولت
  ۵۶۵ تومان
  خازن پلی استر CP 100NF 275VAC MKT RM15
  خازن پلی استر CP 100NF 275VAC MKT RM15 خازن پلی استر 100نانو 275 ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۲۷۵ ولت
  ۵۷۲ تومان
   خازن پلی استر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • LT