خازن پلی استر 4/7NF 1600V CBB81 RM15
  خازن پلی استر 4/7NF 1600V CBB81 RM15 خازن پلی استر 4/7 نانو 1600ولت
  خازن پلی استر ۴/۷ نانو ۱۶۰۰ولت
  ۱,۰۳۵ تومان
   خازن پلی استر 1UF 630V CBB RM27
  خازن پلی استر 1UF 630V CBB RM27 خازن پلی استر 1 میکروفاراد 630 ولت
  خازن پلی استر ۱ میکروفاراد ۶۳۰ ولت
  ۳,۹۶۰ تومان
  خازن پلی استر 100NF 100V MKT RM5
  خازن پلی استر 100NF 100V MKT RM5 خازن پلی استر 100نانو 100ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۱۰۰ولت
  ۸۵۵ تومان
  خازن پلی استر 100NF 630V CBB RM15
  خازن پلی استر 100NF 630V CBB RM15 خازن پلی استر 100نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۶۳۰ ولت
  ۹۹۰ تومان
  خازن پلی استر 1UF 100V CBB RM5
  خازن پلی استر 1UF 100V CBB RM5 خازن پلی استر 1میکرو 100ولت
  خازن پلی استر ۱میکرو ۱۰۰ولت
  ۲,۱۶۰ تومان
  خازن پلی استر 1UF 100V MKT RM5
  خازن پلی استر 1UF 100V MKT RM5 خازن پلی استر 1 میکرو 100ولت
  خازن پلی استر ۱ میکرو ۱۰۰ولت
  ۲,۱۶۰ تومان
  خازن پلی استر 220NF 400V CBB RM15
  خازن پلی استر 220NF 400V CBB RM15 خازن پلی استر 220نانو 400ولت
  خازن پلی استر ۲۲۰نانو ۴۰۰ولت
  ۹۹۰ تومان
  خازن پلی استر 220NF 630V CBB RM15
  خازن پلی استر 220NF 630V CBB RM15 خازن پلی استر 220 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۲۲۰ نانو ۶۳۰ ولت
  ۱,۳۵۰ تومان
  خازن پلی استر 330NF 400V CBB RM15
  خازن پلی استر 330NF 400V CBB RM15 خازن پلی استر 330 نانو 400 ولت
  خازن پلی استر ۳۳۰ نانو ۴۰۰ ولت
  ۱,۴۴۰ تومان
  خازن پلی استر 330NF 630V CBB RM20
  خازن پلی استر 330NF 630V CBB RM20 خازن پلی استر 330 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۳۳۰ نانو ۶۳۰ ولت
  ۱,۷۱۰ تومان
  خازن پلی استر 470NF 275VAC MKT RM15
  خازن پلی استر 470NF 275VAC MKT RM15 خازن پلی استر نانو 275ولت 470 نانو
  خازن پلی استر نانو ۲۷۵ولت ۴۷۰ نانو
  ۱,۶۲۰ تومان
  خازن پلی استر 470NF 400V CBB RM15
  خازن پلی استر 470NF 400V CBB RM15 خازن پلی استر 470 نانو 400 ولت
  خازن پلی استر ۴۷۰ نانو ۴۰۰ ولت
  ۱,۶۲۵ تومان
  خازن پلی استر 6/8NF 1250V CBB81 RM15
  خازن پلی استر 6/8NF 1250V CBB81 RM15 خازن پلی استر 6/8نانو 1250ولت
  خازن پلی استر ۶/۸نانو ۱۲۵۰ولت
  ۸۵۵ تومان
  خازن پلی استر 680NF 400V CBB RM20
  خازن پلی استر 680NF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 680 نانو 400 ولت
  خازن پلی استر ۶۸۰ نانو ۴۰۰ ولت
  ۱,۹۸۰ تومان
  خازن پلی استر 1/5UF 400V CBB RM20
  خازن پلی استر 1/5UF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 1.5 میکروفاراد 400 ولت
  خازن پلی استر ۱.۵ میکروفاراد ۴۰۰ ولت
  ۲,۲۵۰ تومان
  خازن پلی استر 1/5UF 630V CBB RM25
  خازن پلی استر 1/5UF 630V CBB RM25 خازن پلی استر 1.5 میکروفاراد 630 ولت
  خازن پلی استر ۱.۵ میکروفاراد ۶۳۰ ولت
  ۳,۱۵۰ تومان
  خازن پلی استر 10NF 1000V
  خازن پلی استر 10NF 1000V خازن پلی استر 10 نانو 1000 ولت
  خازن پلی استر ۱۰ نانو ۱۰۰۰ ولت
  ۰۰ تومان
  خازن پلی استر 10NF 100V CL11
  خازن پلی استر 10NF 100V CL11 خازن پلی استر 10 نانو 100 ولت
  خازن پلی استر ۱۰ نانو ۱۰۰ ولت
  ۱۵۵ تومان
  خازن پلی استر 1NF 100V CL11
  خازن پلی استر 1NF 100V CL11 خازن پلی استر 1 نانو 100 ولت
  خازن پلی استر ۱ نانو ۱۰۰ ولت
  ۱۲۰ تومان
  خازن پلی استر 1UF 250V CBB RM15
  خازن پلی استر 1UF 250V CBB RM15 خازن پلی استر 1 میکرو 250ولت
  خازن پلی استر ۱ میکرو ۲۵۰ولت
  ۲,۱۶۰ تومان
  خازن پلی استر 1UF 275VAC MKT RM22
  خازن پلی استر 1UF 275VAC MKT RM22 خازن پلی استر 1 میکروفاراد 275 ولت
  خازن پلی استر ۱ میکروفاراد ۲۷۵ ولت
  ۳,۶۰۰ تومان
  خازن پلی استر 1UF 400V CBB RM20
  خازن پلی استر 1UF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 1 میکرو 400 ولت
  خازن پلی استر ۱ میکرو ۴۰۰ ولت
  ۲,۰۷۰ تومان
  خازن پلی استر 1UF 63V MKT RM5
  خازن پلی استر 1UF 63V MKT RM5 خازن پلی استر 1میکرو 63 ولت
  خازن پلی استر ۱میکرو ۶۳ ولت
  ۲,۱۶۰ تومان
  خازن پلی استر 2.2NF 100V CL11
  خازن پلی استر 2.2NF 100V CL11 خازن پلی استر 2/2 نانو 100 ولت
  خازن پلی استر ۲/۲ نانو ۱۰۰ ولت
  ۱۲۰ تومان
  خازن پلی استر 2/2NF 630V CL11
  خازن پلی استر 2/2NF 630V CL11 خازن پلی استر 2/2 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۲/۲ نانو ۶۳۰ ولت
  ۲۲۵ تومان
  خازن پلی استر 220NF 275VAC MKT RM15
  خازن پلی استر 220NF 275VAC MKT RM15 خازن 220 پلی استر نانو 275ولت
  خازن ۲۲۰ پلی استر نانو ۲۷۵ولت
  ۱,۳۵۰ تومان
  خازن پلی استر 220NF 400V CBB RM10
  خازن پلی استر 220NF 400V CBB RM10 خازن پلی استر 220نانو 400ولت
  خازن پلی استر ۲۲۰نانو ۴۰۰ولت
  ۹۴۵ تومان
  خازن پلی استر 470NF 630V CBB RM20
  خازن پلی استر 470NF 630V CBB RM20 خازن پلی استر 470 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۴۷۰ نانو ۶۳۰ ولت
  ۱,۹۸۰ تومان
  خازن پلی استر 47NF 100V CL11
  خازن پلی استر 47NF 100V CL11 خازن پلی استر 47 نانو 100ولت
  خازن پلی استر ۴۷ نانو ۱۰۰ولت
  ۲۹۰ تومان
  خازن پلی استر 6/8NF 1600V CBB81 RM15
  خازن پلی استر 6/8NF 1600V CBB81 RM15 خازن پلی استر 6/8نانو 1600ولت
  خازن پلی استر ۶/۸نانو ۱۶۰۰ولت
  ۱,۰۳۵ تومان
  خازن پلی استر 680NF 630V CBB RM20
  خازن پلی استر 680NF 630V CBB RM20 خرید خازن پلی استر
  خرید خازن پلی استر
  ۲,۵۲۰ تومان
  خازن پلی استر 820NF 400V CBB RM20
  خازن پلی استر 820NF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 820 نانو 400ولت
  خازن پلی استر ۸۲۰ نانو ۴۰۰ولت
  ۲,۱۶۰ تومان
  خازن پلی استر CP 1/5NF 100V CL11
  خازن پلی استر CP 1/5NF 100V CL11 خازن پلی استر سبز 1/5نانو 100ولت
  خازن پلی استر سبز ۱/۵نانو ۱۰۰ولت
  ۰۰ تومان
  خازن پلی استر CP 1/5NF 1200V CL11
  خازن پلی استر CP 1/5NF 1200V CL11 خازن پلی استر سبز 1/5 نانو1200ولت
  خازن پلی استر سبز ۱/۵ نانو۱۲۰۰ولت
  ۰۰ تومان
  خازن پلی استر CP 100NF 100V CBB RM5
  خازن پلی استر CP 100NF 100V CBB RM5 خازن پلی استر 100نانو 100 ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۱۰۰ ولت
  ۵۸۵ تومان
  خازن پلی استر CP 100NF 100V CL11
  خازن پلی استر CP 100NF 100V CL11 خازن پلی استر 100نانو 100 ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۱۰۰ ولت
  ۳۴۰ تومان
   خازن پلی استر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • LT