خازن پلی استر 4.7NF 1600V CBB81 RM15
  خازن پلی استر 4.7NF 1600V CBB81 RM15 خازن پلی استر 4/7 نانو 1600ولت
  خازن پلی استر ۴/۷ نانو ۱۶۰۰ولت
  ۹۳۱ تومان
   خازن پلی استر 1UF 630V CBB RM27
  خازن پلی استر 1UF 630V CBB RM27 خازن پلی استر 1 میکروفاراد 630 ولت
  خازن پلی استر ۱ میکروفاراد ۶۳۰ ولت
  ۲,۳۲۷ تومان
  CP 100NF 630V MKT RM15
  CP 100NF 630V MKT RM15 0
  ۰
  ۹۵۰ تومان
  CP 330NF 400V MKT RM15
  CP 330NF 400V MKT RM15 0
  ۰
  ۱,۵۲۰ تومان
  CP 470NF 630V MKT RM27
  CP 470NF 630V MKT RM27 0
  ۰
  ۱,۵۹۶ تومان
  CP 47NF 100V MKT RM5
  CP 47NF 100V MKT RM5 0
  ۰
  ۵۷۰ تومان
  CP 6.8NF 1200V CL11
  CP 6.8NF 1200V CL11 0
  ۰
  ۲۶۶ تومان
  خازن پلی استر 100NF 100V MKT RM5
  خازن پلی استر 100NF 100V MKT RM5 خازن پلی استر 100نانو 100ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۱۰۰ولت
  ۶۶۵ تومان
  خازن پلی استر 100NF 630V CBB RM15
  خازن پلی استر 100NF 630V CBB RM15 خازن پلی استر 100نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۶۳۰ ولت
  ۷۳۱ تومان
  خازن پلی استر 1UF 100V CBB RM5
  خازن پلی استر 1UF 100V CBB RM5 خازن پلی استر 1میکرو 100ولت
  خازن پلی استر ۱میکرو ۱۰۰ولت
  ۲,۱۲۸ تومان
  خازن پلی استر 220NF 400V CBB RM15
  خازن پلی استر 220NF 400V CBB RM15 خازن پلی استر 220نانو 400ولت
  خازن پلی استر ۲۲۰نانو ۴۰۰ولت
  ۶۶۵ تومان
  خازن پلی استر 220NF 630V CBB RM15
  خازن پلی استر 220NF 630V CBB RM15 خازن پلی استر 220 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۲۲۰ نانو ۶۳۰ ولت
  ۷۹۸ تومان
  خازن پلی استر 330NF 400V CBB RM15
  خازن پلی استر 330NF 400V CBB RM15 خازن پلی استر 330 نانو 400 ولت
  خازن پلی استر ۳۳۰ نانو ۴۰۰ ولت
  ۹۳۱ تومان
  خازن پلی استر 330NF 630V CBB RM20
  خازن پلی استر 330NF 630V CBB RM20 خازن پلی استر 330 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۳۳۰ نانو ۶۳۰ ولت
  ۱,۲۶۳ تومان
  خازن پلی استر 470NF 400V CBB RM15
  خازن پلی استر 470NF 400V CBB RM15 خازن پلی استر 470 نانو 400 ولت
  خازن پلی استر ۴۷۰ نانو ۴۰۰ ولت
  ۱,۰۶۴ تومان
  خازن پلی استر 6.8NF 1250V CBB81 RM15
  خازن پلی استر 6.8NF 1250V CBB81 RM15 خازن پلی استر 6/8نانو 1250ولت
  خازن پلی استر ۶/۸نانو ۱۲۵۰ولت
  ۷۶۰ تومان
  خازن پلی استر 680NF 400V CBB RM20
  خازن پلی استر 680NF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 680 نانو 400 ولت
  خازن پلی استر ۶۸۰ نانو ۴۰۰ ولت
  ۱,۳۳۰ تومان
  خازن پلی استر 1.5UF 400V CBB RM20
  خازن پلی استر 1.5UF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 1.5 میکروفاراد 400 ولت
  خازن پلی استر ۱.۵ میکروفاراد ۴۰۰ ولت
  ۱,۶۷۲ تومان
  خازن پلی استر 1NF 100V CL11
  خازن پلی استر 1NF 100V CL11 خازن پلی استر 1 نانو 100 ولت
  خازن پلی استر ۱ نانو ۱۰۰ ولت
  ۹۱ تومان
  خازن پلی استر 1UF 250V CBB RM15
  خازن پلی استر 1UF 250V CBB RM15 خازن پلی استر 1 میکرو 250ولت
  خازن پلی استر ۱ میکرو ۲۵۰ولت
  ۹۵۷ تومان
  خازن پلی استر 1UF 275VAC MKT RM22
  خازن پلی استر 1UF 275VAC MKT RM22 خازن پلی استر 1 میکروفاراد 275 ولت
  خازن پلی استر ۱ میکروفاراد ۲۷۵ ولت
  ۲,۳۲۷ تومان
  خازن پلی استر 1UF 400V CBB RM20
  خازن پلی استر 1UF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 1 میکرو 400 ولت
  خازن پلی استر ۱ میکرو ۴۰۰ ولت
  ۱,۵۲۹ تومان
  خازن پلی استر 2.2NF 100V CL11
  خازن پلی استر 2.2NF 100V CL11 خازن پلی استر 2/2 نانو 100 ولت
  خازن پلی استر ۲/۲ نانو ۱۰۰ ولت
  ۸۷ تومان
  خازن پلی استر 2.2NF 630V CL11
  خازن پلی استر 2.2NF 630V CL11 خازن پلی استر 2/2 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۲/۲ نانو ۶۳۰ ولت
  ۱۶۷ تومان
  خازن پلی استر 220NF 275VAC MKT RM15
  خازن پلی استر 220NF 275VAC MKT RM15 خازن 220 پلی استر نانو 275ولت
  خازن ۲۲۰ پلی استر نانو ۲۷۵ولت
  ۷۹۸ تومان
  خازن پلی استر 220NF 400V CBB RM10
  خازن پلی استر 220NF 400V CBB RM10 خازن پلی استر 220نانو 400ولت
  خازن پلی استر ۲۲۰نانو ۴۰۰ولت
  ۶۳۴ تومان
  خازن پلی استر 470NF 630V CBB RM20
  خازن پلی استر 470NF 630V CBB RM20 خازن پلی استر 470 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۴۷۰ نانو ۶۳۰ ولت
  ۱,۴۶۳ تومان
  خازن پلی استر 47NF 100V CL11
  خازن پلی استر 47NF 100V CL11 خازن پلی استر 47 نانو 100ولت
  خازن پلی استر ۴۷ نانو ۱۰۰ولت
  ۱۸۲ تومان
  خازن پلی استر 6.8NF 1600V CBB81 RM15
  خازن پلی استر 6.8NF 1600V CBB81 RM15 خازن پلی استر 6/8نانو 1600ولت
  خازن پلی استر ۶/۸نانو ۱۶۰۰ولت
  ۹۳۱ تومان
  خازن پلی استر 680NF 630V CBB RM20
  خازن پلی استر 680NF 630V CBB RM20 خرید خازن پلی استر
  خرید خازن پلی استر
  ۱,۵۲۰ تومان
  خازن پلی استر 820NF 400V CBB RM20
  خازن پلی استر 820NF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 820 نانو 400ولت
  خازن پلی استر ۸۲۰ نانو ۴۰۰ولت
  ۱,۵۹۶ تومان
  خازن پلی استر CP 1.5NF 100V CL11
  خازن پلی استر CP 1.5NF 100V CL11 خازن پلی استر سبز 1/5نانو 100ولت
  خازن پلی استر سبز ۱/۵نانو ۱۰۰ولت
  ۱۱۴ تومان
  خازن پلی استر CP 1.5NF 1200V CL11
  خازن پلی استر CP 1.5NF 1200V CL11 خازن پلی استر سبز 1/5 نانو1200ولت
  خازن پلی استر سبز ۱/۵ نانو۱۲۰۰ولت
  ۱۹۰ تومان
  خازن پلی استر CP 100NF 100V CL11
  خازن پلی استر CP 100NF 100V CL11 خازن پلی استر 100نانو 100 ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۱۰۰ ولت
  ۲۶۶ تومان
  خازن پلی استر CP 100NF 250V CBB RM5
  خازن پلی استر CP 100NF 250V CBB RM5 خازن پلی استر 100نانو 250 ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۲۵۰ ولت
  ۴۹۴ تومان
  خازن پلی استر CP 100NF 275VAC MKT RM15
  خازن پلی استر CP 100NF 275VAC MKT RM15 خازن پلی استر 100نانو 275 ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۲۷۵ ولت
  ۴۹۴ تومان
   خازن پلی استر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • LT