برند LT
  برند LT
   خازن پلی استر 4.7NF 1600V CBB81 RM15
  خازن پلی استر 4.7NF 1600V CBB81 RM15 خازن پلی استر 4/7 نانو 1600ولت
  خازن پلی استر ۴/۷ نانو ۱۶۰۰ولت
  تماس بگیرید
   خازن پلی استر 1UF 630V CBB RM27
  خازن پلی استر 1UF 630V CBB RM27 خازن پلی استر 1 میکروفاراد 630 ولت
  خازن پلی استر ۱ میکروفاراد ۶۳۰ ولت
  تماس بگیرید
  CP 100NF 630V MKT RM15
  CP 100NF 630V MKT RM15 CP 100NF 630V MKT RM15
  CP ۱۰۰NF ۶۳۰V MKT RM۱۵
  تماس بگیرید
  CP 330NF 400V MKT RM15
  CP 330NF 400V MKT RM15 CP 330NF 400V MKT RM15
  CP ۳۳۰NF ۴۰۰V MKT RM۱۵
  تماس بگیرید
  CP 470NF 630V MKT RM27
  CP 470NF 630V MKT RM27 CP 470NF 630V MKT RM27
  CP ۴۷۰NF ۶۳۰V MKT RM۲۷
  تماس بگیرید
  CP 47NF 100V MKT RM5
  CP 47NF 100V MKT RM5 CP 47NF 100V MKT RM5
  CP ۴۷NF ۱۰۰V MKT RM۵
  تماس بگیرید
  CP 6.8NF 1200V CL11
  CP 6.8NF 1200V CL11 CP 6.8NF 1200V CL11
  CP ۶.۸NF ۱۲۰۰V CL۱۱
  تماس بگیرید
  CP 680NF 275VAC MKT RM15
  CP 680NF 275VAC MKT RM15 CP 680NF 275VAC MKT RM15
  CP ۶۸۰NF ۲۷۵VAC MKT RM۱۵
  تماس بگیرید
  CP 820NF 630V CBB22 RM20
  CP 820NF 630V CBB22 RM20 CP 820NF 630V CBB22 RM20
  CP ۸۲۰NF ۶۳۰V CBB۲۲ RM۲۰
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 100NF 100V MKT RM5
  خازن پلی استر 100NF 100V MKT RM5 خازن پلی استر 100نانو 100ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۱۰۰ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 100NF 630V CBB RM15
  خازن پلی استر 100NF 630V CBB RM15 خازن پلی استر 100نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۶۳۰ ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 1UF 100V CBB RM5
  خازن پلی استر 1UF 100V CBB RM5 خازن پلی استر 1میکرو 100ولت
  خازن پلی استر ۱میکرو ۱۰۰ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 1UF 100V MKT RM5
  خازن پلی استر 1UF 100V MKT RM5 خازن پلی استر 1 میکرو 100ولت
  خازن پلی استر ۱ میکرو ۱۰۰ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 220NF 400V CBB RM15
  خازن پلی استر 220NF 400V CBB RM15 خازن پلی استر 220نانو 400ولت
  خازن پلی استر ۲۲۰نانو ۴۰۰ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 220NF 630V CBB RM15
  خازن پلی استر 220NF 630V CBB RM15 خازن پلی استر 220 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۲۲۰ نانو ۶۳۰ ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 330NF 400V CBB RM15
  خازن پلی استر 330NF 400V CBB RM15 خازن پلی استر 330 نانو 400 ولت
  خازن پلی استر ۳۳۰ نانو ۴۰۰ ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 330NF 630V CBB RM20
  خازن پلی استر 330NF 630V CBB RM20 خازن پلی استر 330 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۳۳۰ نانو ۶۳۰ ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 470NF 275VAC MKT RM15
  خازن پلی استر 470NF 275VAC MKT RM15 خازن پلی استر نانو 275ولت 470 نانو
  خازن پلی استر نانو ۲۷۵ولت ۴۷۰ نانو
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 470NF 400V CBB RM15
  خازن پلی استر 470NF 400V CBB RM15 خازن پلی استر 470 نانو 400 ولت
  خازن پلی استر ۴۷۰ نانو ۴۰۰ ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 6.8NF 1250V CBB81 RM15
  خازن پلی استر 6.8NF 1250V CBB81 RM15 خازن پلی استر 6/8نانو 1250ولت
  خازن پلی استر ۶/۸نانو ۱۲۵۰ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 680NF 400V CBB RM20
  خازن پلی استر 680NF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 680 نانو 400 ولت
  خازن پلی استر ۶۸۰ نانو ۴۰۰ ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 1.5UF 400V CBB RM20
  خازن پلی استر 1.5UF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 1.5 میکروفاراد 400 ولت
  خازن پلی استر ۱.۵ میکروفاراد ۴۰۰ ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 1.5UF 630V CBB RM25
  خازن پلی استر 1.5UF 630V CBB RM25 خازن پلی استر 1.5 میکروفاراد 630 ولت
  خازن پلی استر ۱.۵ میکروفاراد ۶۳۰ ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 10NF 1000V
  خازن پلی استر 10NF 1000V خازن پلی استر 10 نانو 1000 ولت
  خازن پلی استر ۱۰ نانو ۱۰۰۰ ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 10NF 100V CL11
  خازن پلی استر 10NF 100V CL11 خازن پلی استر 10 نانو 100 ولت
  خازن پلی استر ۱۰ نانو ۱۰۰ ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 1NF 100V CL11
  خازن پلی استر 1NF 100V CL11 خازن پلی استر 1 نانو 100 ولت
  خازن پلی استر ۱ نانو ۱۰۰ ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 1UF 250V CBB RM15
  خازن پلی استر 1UF 250V CBB RM15 خازن پلی استر 1 میکرو 250ولت
  خازن پلی استر ۱ میکرو ۲۵۰ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 1UF 275VAC MKT RM22
  خازن پلی استر 1UF 275VAC MKT RM22 خازن پلی استر 1 میکروفاراد 275 ولت
  خازن پلی استر ۱ میکروفاراد ۲۷۵ ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 1UF 400V CBB RM20
  خازن پلی استر 1UF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 1 میکرو 400 ولت
  خازن پلی استر ۱ میکرو ۴۰۰ ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 1UF 63V MKT RM5
  خازن پلی استر 1UF 63V MKT RM5 خازن پلی استر 1میکرو 63 ولت
  خازن پلی استر ۱میکرو ۶۳ ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 2.2NF 100V CL11
  خازن پلی استر 2.2NF 100V CL11 خازن پلی استر 2/2 نانو 100 ولت
  خازن پلی استر ۲/۲ نانو ۱۰۰ ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 2.2NF 630V CL11
  خازن پلی استر 2.2NF 630V CL11 خازن پلی استر 2/2 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۲/۲ نانو ۶۳۰ ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 220NF 275VAC MKT RM15
  خازن پلی استر 220NF 275VAC MKT RM15 خازن 220 پلی استر نانو 275ولت
  خازن ۲۲۰ پلی استر نانو ۲۷۵ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 220NF 400V CBB RM10
  خازن پلی استر 220NF 400V CBB RM10 خازن پلی استر 220نانو 400ولت
  خازن پلی استر ۲۲۰نانو ۴۰۰ولت
  تماس بگیرید
  خازن پلی استر 470NF 630V CBB RM20
  خازن پلی استر 470NF 630V CBB RM20 خازن پلی استر 470 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۴۷۰ نانو ۶۳۰ ولت
  تماس بگیرید
   خازن پلی استر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • LT