خازن تانتال CT 10UF 35V
  خازن تانتال CT 10UF 35V خازن تانتال10میکرو 35ولت
  خازن تانتال۱۰میکرو ۳۵ولت
  ۴,۸۴۰ تومان
  خازن تانتال CT 1UF 16V
  خازن تانتال CT 1UF 16V خازن تانتال 1میکرو 16ولت
  خازن تانتال ۱میکرو ۱۶ولت
  ۱,۵۲۲ تومان
  خازن تانتال CT 2.2UF 16V
  خازن تانتال CT 2.2UF 16V خازن تانتال 2/2میکرو 16ولت
  خازن تانتال ۲/۲میکرو ۱۶ولت
  ۱,۴۳۵ تومان
  خازن تانتال CT 2.2UF 25V
  خازن تانتال CT 2.2UF 25V خازن تانتال 2/2میکرو 25ولت
  خازن تانتال ۲/۲میکرو ۲۵ولت
  ۱,۶۰۹ تومان
  خازن تانتال CT 220UF 16V
  خازن تانتال CT 220UF 16V خازن تانتال 220میکرو 16ولت
  خازن تانتال ۲۲۰میکرو ۱۶ولت
  ۹,۱۳۵ تومان
  خازن تانتال CT 3.3UF 16V
  خازن تانتال CT 3.3UF 16V خازن تانتال 3/3میکرو 16ولت
  خازن تانتال ۳/۳میکرو ۱۶ولت
  ۱,۶۰۹ تومان
  خازن تانتال CT 3.3UF 25V
  خازن تانتال CT 3.3UF 25V خازن تانتال 3/3میکرو 25ولت
  خازن تانتال ۳/۳میکرو ۲۵ولت
  ۱,۷۸۳ تومان
  خازن تانتال CT 33UF 16V
  خازن تانتال CT 33UF 16V خازن تانتال 33میکرو 16ولت
  خازن تانتال ۳۳میکرو ۱۶ولت
  ۲,۲۶۲ تومان
  خازن تانتال CT 33UF 25V
  خازن تانتال CT 33UF 25V خازن تانتال 33میکرو 25ولت
  خازن تانتال ۳۳میکرو ۲۵ولت
  ۲,۴۷۹ تومان
  خازن تانتال CT 4.7UF 16V
  خازن تانتال CT 4.7UF 16V خازن تانتال 4/7میکرو 16ولت
  خازن تانتال ۴/۷میکرو ۱۶ولت
  ۱,۹۱۴ تومان
  خازن تانتال CT 4.7UF 25V
  خازن تانتال CT 4.7UF 25V خازن تانتال 4/7میکرو 25ولت
  خازن تانتال ۴/۷میکرو ۲۵ولت
  ۲,۱۷۵ تومان
  خازن تانتال CT 47UF 16V
  خازن تانتال CT 47UF 16V خازن تانتال 47میکرو 16ولت
  خازن تانتال ۴۷میکرو ۱۶ولت
  ۳,۳۹۳ تومان
  خازن تانتال CT 47UF 25V
  خازن تانتال CT 47UF 25V خازن تانتال 47میکرو 25ولت
  خازن تانتال ۴۷میکرو ۲۵ولت
  ۴,۳۵۰ تومان
  خازن تانتال CT 47UF 35V
  خازن تانتال CT 47UF 35V خازن تانتال 47میکرو 35ولت
  خازن تانتال ۴۷میکرو ۳۵ولت
  ۶,۵۲۵ تومان
  خازن تانتالCT 68UF 25V
  خازن تانتالCT 68UF 25V خازن تانتال 68میکرو 25ولت
  خازن تانتال ۶۸میکرو ۲۵ولت
  ۸,۲۶۵ تومان
  CT 10UF 25V خازن تانتال
  CT 10UF 25V خازن تانتال خازن_تانتال
  خازن_تانتال
  خازن تانتال CT 1UF 35V
  خازن تانتال CT 1UF 35V خازن تانتال 1میکرو 35ولت
  خازن تانتال ۱میکرو ۳۵ولت
  خازن تانتال CT 22UF 16V
  خازن تانتال CT 22UF 16V خازن تانتال 22میکرو 16ولت
  خازن تانتال ۲۲میکرو ۱۶ولت
  خازن تانتال CT 3.3UF 35V
  خازن تانتال CT 3.3UF 35V خازن تانتال 3/3میکرو 35ولت
  خازن تانتال ۳/۳میکرو ۳۵ولت
  خازن تانتال CT 33UF 35V
  خازن تانتال CT 33UF 35V خازن تانتال 33میکرو 35ولت
  خازن تانتال ۳۳میکرو ۳۵ولت
   خازن تانتال
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • LT