خازن الکترولیتی 330UF 16V
  خازن الکترولیتی 330UF 16V خازن الکترولیتی 330میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۳۳۰میکروفاراد ۱۶ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 100UF 35V
  خازن الکترولیتی 100UF 35V خازن الکترولیتی 100میکروفاراد 35ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰۰میکروفاراد ۳۵ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 100UF 400V
  خازن الکترولیتی 100UF 400V خازن الکترولیتی 100میکروفاراد 400ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰۰میکروفاراد ۴۰۰ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 100UF 50V
  خازن الکترولیتی 100UF 50V خازن الکترولیتی 100میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰۰میکروفاراد ۵۰ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 10UF 16V
  خازن الکترولیتی 10UF 16V خازن الکترولیتی 10میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰میکروفاراد ۱۶ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 10UF 25V
  خازن الکترولیتی 10UF 25V خازن الکترولیتی 10میکروفاراد 25ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰میکروفاراد ۲۵ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 10UF 35V
  خازن الکترولیتی 10UF 35V خازن الکترولیتی 10میکروفاراد 35ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰میکروفاراد ۳۵ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 10UF 400V
  خازن الکترولیتی 10UF 400V خازن الکترولیتی 10میکروفاراد 400 ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰میکروفاراد ۴۰۰ ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 10UF 50V
  خازن الکترولیتی 10UF 50V خازن الکترولیتی 10میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰میکروفاراد ۵۰ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 1500UF 6.3V
  خازن الکترولیتی 1500UF 6.3V خازن الکترولیتی 1500میکروفاراد 6.3ولت
  خازن الکترولیتی ۱۵۰۰میکروفاراد ۶.۳ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 1UF 16V
  خازن الکترولیتی 1UF 16V خازن الکترولیتی 1میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۱میکروفاراد ۱۶ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 1UF 50V
  خازن الکترولیتی 1UF 50V خازن الکترولیتی 1میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۱میکروفاراد ۵۰ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 2.2UF 350V
  خازن الکترولیتی 2.2UF 350V خازن الکترولیتی 2/2میکروفاراد 350ولت
  خازن الکترولیتی ۲/۲میکروفاراد ۳۵۰ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 2.2UF 50V
  خازن الکترولیتی 2.2UF 50V خازن الکترولیتی 2/2میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۲/۲میکروفاراد ۵۰ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 2200UF 16V
  خازن الکترولیتی 2200UF 16V خازن الکترولیتی 2200میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰۰میکروفاراد ۱۶ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 2200UF 25V
  خازن الکترولیتی 2200UF 25V خازن الکترولیتی 2200میکروفاراد 25ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰۰میکروفاراد ۲۵ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 2200UF 35V
  خازن الکترولیتی 2200UF 35V خازن الکترولیتی 2200میکروفاراد 35ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰۰میکروفاراد ۳۵ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 2200UF 50V
  خازن الکترولیتی 2200UF 50V خازن الکترولیتی 2200میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰۰میکروفاراد ۵۰ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 220UF 16V
  خازن الکترولیتی 220UF 16V خازن الکترولیتی 220میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰میکروفاراد ۱۶ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 220UF 25V
  خازن الکترولیتی 220UF 25V خازن الکترولیتی 220میکروفاراد 25ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰میکروفاراد ۲۵ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 220UF 35V
  خازن الکترولیتی 220UF 35V خازن الکترولیتی 220میکروفاراد 35ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰میکروفاراد ۳۵ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 220UF 50V
  خازن الکترولیتی 220UF 50V خازن الکترولیتی 220میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰میکروفاراد ۵۰ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 220UF 63V
  خازن الکترولیتی 220UF 63V خازن الکترولیتی 220میکروفاراد 63ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰میکروفاراد ۶۳ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 22UF 100V
  خازن الکترولیتی 22UF 100V خازن الکترولیتی 22میکروفاراد 100ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲میکروفاراد ۱۰۰ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 22UF 16V
  خازن الکترولیتی 22UF 16V خازن الکترولیتی 22میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲میکروفاراد ۱۶ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 22UF 200V
  خازن الکترولیتی 22UF 200V خازن الکترولیتی 22میکروفاراد 200ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲میکروفاراد ۲۰۰ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 330UF 25V
  خازن الکترولیتی 330UF 25V خازن الکترولیتی 330میکروفاراد 25ولت
  خازن الکترولیتی ۳۳۰میکروفاراد ۲۵ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 33UF 16V
  خازن الکترولیتی 33UF 16V خازن الکترولیتی 33میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۳۳میکروفاراد ۱۶ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 33UF 50V
  خازن الکترولیتی 33UF 50V خازن الکترولیتی 33میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۳۳میکروفاراد ۵۰ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 4.7UF 350V
  خازن الکترولیتی 4.7UF 350V خازن الکترولیتی 4/7میکروفاراد 350ولت
  خازن الکترولیتی ۴/۷میکروفاراد ۳۵۰ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 4.7UF 50V
  خازن الکترولیتی 4.7UF 50V خازن الکترولیتی 4.7میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۴.۷میکروفاراد ۵۰ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 4700UF 16V
  خازن الکترولیتی 4700UF 16V خازن الکترولیتی 4700میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۴۷۰۰میکروفاراد ۱۶ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 4700UF 25V
  خازن الکترولیتی 4700UF 25V خازن الکترولیتی4700میکروفاراد 25ولت
  خازن الکترولیتی۴۷۰۰میکروفاراد ۲۵ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 4700UF 35V
  خازن الکترولیتی 4700UF 35V خازن الکترولیتی 4700میکروفاراد 35ولت
  خازن الکترولیتی ۴۷۰۰میکروفاراد ۳۵ولت
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 4700UF 50V
  خازن الکترولیتی 4700UF 50V فروش انواع خازن
  فروش انواع خازن
  تماس بگیرید
   خازن الکترولیتی 470UF 16V
  خازن الکترولیتی 470UF 16V خازن الکترولیتی 16 ولت
  خازن الکترولیتی ۱۶ ولت
  تماس بگیرید

   خازن  الکترولیت چیست و چه کاربردی دارد؟ 


    در برخی لوازم الکتریکی بعضی قطعات از اهمیت بیشتری برخوردارند که خازن های الکترولیت از جمله این تجهیزات می باشد. خازن های الکترولیتی که به آن خازن DC  نیز می گویند به علت ساخت و ساز نامتقارنی که دارند به اجزای قطبی معروف اند. برای آشنایی بیشتر با خازن الکترولیت این مقاله را که توسط فرا الکترونیک ارائه شده را مطالعه کنید.


   خازن الکترولیت


   خازن های الکترولیت به نسبت خازن های دیگر از ظرفیت بالاتری برخوردار هستند به این معنا که ذخیره برق و انرژی بیشتری در خود دارند و الکترولیت داخل آن حاوی مایع یا ژل است که محلولی با غلظت بالای یون می باشند.به عبارت دیگرازمایع رسانا یونیزه  شده اند . قطب مثبت در خازن الکترولیت بیشتر است که اصطلاحا میگوییم خازن ها پلاریزه می باشند به این صورت که دارای یک قطب مثبت و یک قطب منفی دائمی است که جای این دو قطب را نمی توان با یکدیگر عوض کرد. به همین دلیل است که خازن های الکترولیت را در مدار معکوس نصب نمی کنند. این طوری است که قطب مثبت آن به منفی منبع ولتاژ و قطب منفی آن به مثبت منبع ولتاژ DC وصل گردد. در خازن های الکترولیت اگر پایه ها جابجا بسته شوند به خاطر جریان زیادی که به خودوارد می کنند منفجر می شوند.
   خازن های الکترولیتی که برگرفته از نام لاتین electrolytic capacitor  می باشد را با e-cap نمایش می دهند. خازن الکترولیت به عنوان خازن قطبی شناخته شده اند، که در آن آند دارای ولتاژ مثبت بالاتری از کاتد می باشد که از طریق یونیزاسیون یک لایه اکسید عایق تشکیل می دهد. این لایه اکسید به عنوان دی الکتریک خازن عمل می کند. الکترولیت جامد ، مایع یا ژل سطح این لایه اکسید را پوشانده و به عنوان کاتد یا صفحه منفی خازن عمل می کند. با توجه به لایه اکسید دی الکتریک بسیار نازک و سطح آند بزرگ می شود .
   نام دیگرخازن اکترولیتی خازن شیمیایی است و علت این نامگذاری آغشته کردن دی الکتریک  با نوعی ماده شیمیایی است که حالت کاتالیزر دارد ، که باعث افزایش ظرفیت خازن می شود.


   ساختار خازن الکترولیت


   همانطور که در مقاله قبلی گفتیم در کل خازن ها از دو صفحه فلزی تشکیل شده اند که دارای آند ( پایه مثبت ) و کاتد ( پایه منفی ) می باشند که توسط دی الکتریک ( ماده عایق ) از هم جدا شدند که با تفاوت هایی که در جنس صفحات فلزی و دی الکتریک دارند ، انواع مختلفی را در خانواده خازن تشکیل دادند که عمدتا از جنس تانتال و آلومینیوم هستند.


   انواع خازن 


   خازن ها با توجه به جنس صفحه آند که نقش قطب مثبت را در خازن دارد نوع خازن الکترولیت هم تغییر می کند که به سه دسته تقسیم می شوند :


   خازن های الکترولیتی آلومینیوم


   در آند خازن های الکترولیتی آلومینیوم خالص به کاررفته و عایق این خازن ها از تشکیل اکسید آلومینیوم ساخته می شوند . الکترولیت این خازن ها معمولا جامد هستند.  خازن های آلومینیوم کاربردهای بسیاری در تجهیزات و وسایل از جمله منبع تغذیه ، مادربرد کامپیوتر و لوازم خانگی دارد.


   خازن های الکترولیتی تانتالیوم


   به خازن تانتالیوم معروف اند ، آند آن ( قطب مثبت ) از فلز تانتالیوم به شکل گوی یا استوانه ساخته شده و کاتد آن ( قطب منفی ) به این شکل است که روی تانتالیوم یک لایه اکسید نازک به عنوان عایق کار شده که الکترولیت به صورت مایع به کار رفته است و ضریب گذردهی بالایی دارد و ظرفیت خیلی بالاتری به نسبت حجم خازن دارد.


   خازن های الکترولیتی نیوبیوم


   آند خازن های نیوبیوم از فلز نیوبیوم هست که ازلحاظ شیمیایی شبیه به تانتالیوم است، ساخته می شوند. عایق نیز از تشکیل پنتااکسید نیوبیوم بر روی آند به وجود می‌آید. کاتد آن نیز از الکترولیت جامد تشکیل شده‌است. خازن الکترولیت نیوبیوم در مدارهای چاپی SMD  کاربرد دارند که تهیه ی آن از تانتالیوم راحت تر است.

   حال به مزایا ومعایب خازن های الکترولیتی میپردازیم :


   مزایای خازن تانتالیوم در مقایسه با خازن آلومینیومی


   • عمرطولانی
   • ابعاد کوچکتر
   • جریان نشتی کمتر


   معایب خازن تانتالیوم در مقایسه با خازن آلومینیومی


   • گرانتر هستند
   • محدودیت در ظرفیت دارند حداکثر تا 330 میکرو فاراد ساخته می شوند
   • قابلیت تحمل جریان شارژ و دشارژ زیاد را ندارند
   •  نسبت به افزایش ولتاژ اعمال شده در مقابل ولتاژ مجاز آن، هم‌چنین معکوس شدن پلاریته حساس‌ترند.


   کاربرد خازن های الکترولیت


   خازن های الکترولیت به دلیل طراحی قوی و فشرده ای که دارند در انواع لوازم الکتریکی مانند مادر برد کامپیوتر استفاده می شوند. به طور گسترده ای به عنوان نویز گیر در مدارهای الکترونیکی ، فیلترهای هارمونیک در  منابع تغذیه ، SMPS و.... استفاده می شوند. خازن های الکترولیت بر خلاف انواع دیگر خازن ها پلاریزه هستند پس باید در مدارهایی با قطبیت مشخص به درستی متصل شوند.
   خازن های الکترولیت کابردهای زیادی دارند که به چند مورد پرکاربردترین های مورد استفاده میپردازیم :
   • در فیلتر کردن برنامه ها برای کاهش موج در منبع تغذیه استفاده می شود
   • در مدارهای تقویت صدا به عنوان فیلتر برای کاهش  نویز صدا استفاده می شود
   • به عنوان فیلتر کم گذر برای نرم کردن سیگنال های ورودی و خروجی استفاده می شود


   نحوه خواندن خازن های الکترولیتی


   درمورد خازن های داخل حفره ای ،مقدار طرفیت و حداکثر ولتاژ قابل تحمل روی خازن درج می شود.در خازن های الکترولیتی دو مدل روی بدنه خازن ها نوشته می شود :
   در مدل اول ) ظرفیت با میکروفاراد و حداکثر ولتاژ کاری نوشته می شود. . به عنوان مثال خازنی روی آن نوشته شده  "  Fµ 4.7 – V25" به این معناست که ظرفیت آن Fµ 4.7  ،  4.7 میکرو فاراد و 25 V یعنی حداکثر ولتاژ کاری آن 25 ولت است که این مقادیر بیشتر نخواهد شد..
   مدل دوم ) یک حرف وجود دارد که به دنبال آن سه عدد آمده است. حرف حک شده طبق جدول زیر، نشان دهنده ولتاژ خازن است. دو عدد اول نشان دهنده مقدار ظرفیت به پیکوفاراد و عدد سوم مربوط به تعداد صفرهایی است که باید به دو عدد اول اضافه شوند. برای مثال یک خازن 4.7 میکروفارادی با ولتاژ 25 ولت به صورت E476 روی خازن نوشته می شود. این علامت به صورت 47000000 پیکوفاراد، 47000 نانوفاراد یا 47 میکروفاراد نمایش داده می شود.


   Letter   Voltage
   e               2.5
   G                 4
   J               6.3
   A               10
   C               16
   D              20
   E               25
   V              35
   H              50


   در مقالات دیگر به ویژگی های انواع مختلف خازن ها می پردازیم....


   الکترولیت
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • chong