خازن الکترولیتی 100UF 35V
  خازن الکترولیتی 100UF 35V خازن الکترولیتی 100میکروفاراد 35ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰۰میکروفاراد ۳۵ولت
  ۳۱۷ تومان
   خازن الکترولیتی 100UF 50V
  خازن الکترولیتی 100UF 50V خازن الکترولیتی 100میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰۰میکروفاراد ۵۰ولت
  ۴۷۸ تومان
   خازن الکترولیتی 10UF 16V
  خازن الکترولیتی 10UF 16V خازن الکترولیتی 10میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰میکروفاراد ۱۶ولت
  ۱۷۱ تومان
   خازن الکترولیتی 10UF 25V
  خازن الکترولیتی 10UF 25V خازن الکترولیتی 10میکروفاراد 25ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰میکروفاراد ۲۵ولت
  ۱۷۱ تومان
   خازن الکترولیتی 10UF 35V
  خازن الکترولیتی 10UF 35V خازن الکترولیتی 10میکروفاراد 35ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰میکروفاراد ۳۵ولت
  ۱۹۰ تومان
   خازن الکترولیتی 10UF 400V
  خازن الکترولیتی 10UF 400V خازن الکترولیتی 10میکروفاراد 400 ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰میکروفاراد ۴۰۰ ولت
  ۱,۲۳۱ تومان
   خازن الکترولیتی 10UF 50V
  خازن الکترولیتی 10UF 50V خازن الکترولیتی 10میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰میکروفاراد ۵۰ولت
  ۱۸۰ تومان
   خازن الکترولیتی 1500UF 6.3V
  خازن الکترولیتی 1500UF 6.3V خازن الکترولیتی 1500میکروفاراد 6.3ولت
  خازن الکترولیتی ۱۵۰۰میکروفاراد ۶.۳ولت
  ۹۵۰ تومان
   خازن الکترولیتی 1UF 16V
  خازن الکترولیتی 1UF 16V خازن الکترولیتی 1میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۱میکروفاراد ۱۶ولت
  ۱۳۶ تومان
   خازن الکترولیتی 1UF 50V
  خازن الکترولیتی 1UF 50V خازن الکترولیتی 1میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۱میکروفاراد ۵۰ولت
  ۱۷۱ تومان
   خازن الکترولیتی 2.2UF 350V
  خازن الکترولیتی 2.2UF 350V خازن الکترولیتی 2/2میکروفاراد 350ولت
  خازن الکترولیتی ۲/۲میکروفاراد ۳۵۰ولت
  ۲۶۶ تومان
   خازن الکترولیتی 2.2UF 50V
  خازن الکترولیتی 2.2UF 50V خازن الکترولیتی 2/2میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۲/۲میکروفاراد ۵۰ولت
  ۱۷۱ تومان
   خازن الکترولیتی 2200UF 16V
  خازن الکترولیتی 2200UF 16V خازن الکترولیتی 2200میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰۰میکروفاراد ۱۶ولت
  ۱,۲۳۱ تومان
   خازن الکترولیتی 2200UF 25V
  خازن الکترولیتی 2200UF 25V خازن الکترولیتی 2200میکروفاراد 25ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰۰میکروفاراد ۲۵ولت
  ۱,۸۴۶ تومان
   خازن الکترولیتی 2200UF 35V
  خازن الکترولیتی 2200UF 35V خازن الکترولیتی 2200میکروفاراد 35ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰۰میکروفاراد ۳۵ولت
  ۲,۷۳۶ تومان
   خازن الکترولیتی 2200UF 50V
  خازن الکترولیتی 2200UF 50V خازن الکترولیتی 2200میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰۰میکروفاراد ۵۰ولت
  ۴,۷۸۸ تومان
   خازن الکترولیتی 220UF 16V
  خازن الکترولیتی 220UF 16V خازن الکترولیتی 220میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰میکروفاراد ۱۶ولت
  ۳۰۷ تومان
   خازن الکترولیتی 220UF 25V
  خازن الکترولیتی 220UF 25V خازن الکترولیتی 220میکروفاراد 25ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰میکروفاراد ۲۵ولت
  ۴۱۰ تومان
   خازن الکترولیتی 220UF 35V
  خازن الکترولیتی 220UF 35V خازن الکترولیتی 220میکروفاراد 35ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰میکروفاراد ۳۵ولت
  ۴۷۸ تومان
   خازن الکترولیتی 220UF 50V
  خازن الکترولیتی 220UF 50V خازن الکترولیتی 220میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰میکروفاراد ۵۰ولت
  ۸۸۹ تومان
   خازن الکترولیتی 220UF 63V
  خازن الکترولیتی 220UF 63V خازن الکترولیتی 220میکروفاراد 63ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰میکروفاراد ۶۳ولت
  ۱,۱۴۰ تومان
   خازن الکترولیتی 22UF 16V
  خازن الکترولیتی 22UF 16V خازن الکترولیتی 22میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲میکروفاراد ۱۶ولت
  ۱۷۱ تومان
   خازن الکترولیتی 22UF 200V
  خازن الکترولیتی 22UF 200V خازن الکترولیتی 22میکروفاراد 200ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲میکروفاراد ۲۰۰ولت
  ۸۳۶ تومان
   خازن الکترولیتی 330UF 25V
  خازن الکترولیتی 330UF 25V خازن الکترولیتی 330میکروفاراد 25ولت
  خازن الکترولیتی ۳۳۰میکروفاراد ۲۵ولت
  ۴۷۸ تومان
   خازن الکترولیتی 33UF 16V
  خازن الکترولیتی 33UF 16V خازن الکترولیتی 33میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۳۳میکروفاراد ۱۶ولت
  ۱۷۱ تومان
   خازن الکترولیتی 33UF 50V
  خازن الکترولیتی 33UF 50V خازن الکترولیتی 33میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۳۳میکروفاراد ۵۰ولت
  ۲۳۹ تومان
   خازن الکترولیتی 4.7UF 350V
  خازن الکترولیتی 4.7UF 350V خازن الکترولیتی 4/7میکروفاراد 350ولت
  خازن الکترولیتی ۴/۷میکروفاراد ۳۵۰ولت
  ۵۱۳ تومان
   خازن الکترولیتی 4.7UF 50V
  خازن الکترولیتی 4.7UF 50V خازن الکترولیتی 4.7میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۴.۷میکروفاراد ۵۰ولت
  ۱۷۱ تومان
   خازن الکترولیتی 4700UF 16V
  خازن الکترولیتی 4700UF 16V خازن الکترولیتی 4700میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۴۷۰۰میکروفاراد ۱۶ولت
  ۲,۵۹۹ تومان
   خازن الکترولیتی 4700UF 25V
  خازن الکترولیتی 4700UF 25V خازن الکترولیتی4700میکروفاراد 25ولت
  خازن الکترولیتی۴۷۰۰میکروفاراد ۲۵ولت
  ۳,۴۲۰ تومان
   خازن الکترولیتی 4700UF 35V
  خازن الکترولیتی 4700UF 35V خازن الکترولیتی 4700میکروفاراد 35ولت
  خازن الکترولیتی ۴۷۰۰میکروفاراد ۳۵ولت
  ۶,۱۵۶ تومان
   خازن الکترولیتی 4700UF 50V
  خازن الکترولیتی 4700UF 50V فروش انواع خازن
  فروش انواع خازن
  ۱۰,۹۴۴ تومان
   خازن الکترولیتی 470UF 16V
  خازن الکترولیتی 470UF 16V خازن الکترولیتی 16 ولت
  خازن الکترولیتی ۱۶ ولت
  ۴۱۰ تومان
   خازن الکترولیتی 470UF 25V
  خازن الکترولیتی 470UF 25V فروش انواع خازن
  فروش انواع خازن
  ۴۷۸ تومان
   خازن الکترولیتی 470UF 35V
  خازن الکترولیتی 470UF 35V فروش انواع خازن
  فروش انواع خازن
  ۸۸۹ تومان
   خازن الکترولیتی 470UF 63V
  خازن الکترولیتی 470UF 63V خازن الکترولیتی 470میکروفاراد 63 ولت
  خازن الکترولیتی ۴۷۰میکروفاراد ۶۳ ولت
  ۱,۷۱۰ تومان
   خازن الکترولیت نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده و بیشترین میزان ذخیره برق را نسبت به خازن‌های دیگر دارد. این خازن‌ها با جابه‌جا بستن پایه‌هایشان جریان زیادی را به خود وارد کرده و منفجر می‌شوند. تعریف دیگری که می‌توان برای خازن‌های الکترولیت کرد، این است که این خازن‌ها از نوع پلاریزه می‌باشند. یعنی خازن دارای یک قطب مثبت و یک قطب منفی دائمی بوده و بر خلاف خازن‌های نوع دیگر، نمی‌توان جای این دو قطب را با هم عوض نمود. به همین دلیل هم از لحاظ الکتریکی نمی‌توان خازن‌های الکترولیت را در یک مدار معکوس بست، به طوری که قطب مثبت آن به منفی منبع ولتاژ و قطب منفی آن به مثبت منبع ولتاژ DC وصل گردد. بسته به مقدار ولتاژ و قدرت منبع و همچنین مدّت زمان قرار گرفتن خازن در این حالت، امکان دارد که خازن آسیب ببیند، داغ شود و حتّی منفجر گردد. به همین دلیل طرز اتصال خازن‌های الکترولیت بر روی بدنه آن‌ها مانند تصویر شکل ۳ علامت گذاری می‌شود. باید یادآوری شود که از آنجایی که در ولتاژ AC پلاریته یا قطب‌های منبع، پیوسته در حال تغییر هستند، اتصال خازن‌های الکترولیت به منبع ولتاژ AC می‌تواند همان عوارض ناشی از برعکس بسته شدن خازن الکترولیتی به منبع DC به ویژه انفجار آن را در پی داشته باشد.
   خازن الکترولیت
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • chong