خازن الکترولیتی 100UF 50V
  خازن الکترولیتی 100UF 50V خازن الکترولیتی 100میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰۰میکروفاراد ۵۰ولت
  ۵۲۰ تومان
   خازن الکترولیتی 10UF 25V
  خازن الکترولیتی 10UF 25V خازن الکترولیتی 10میکروفاراد 25ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰میکروفاراد ۲۵ولت
  ۱۵۵ تومان
   خازن الکترولیتی 10UF 35V
  خازن الکترولیتی 10UF 35V خازن الکترولیتی 10میکروفاراد 35ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰میکروفاراد ۳۵ولت
  ۱۶۵ تومان
   خازن الکترولیتی 10UF 50V
  خازن الکترولیتی 10UF 50V خازن الکترولیتی 10میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰میکروفاراد ۵۰ولت
  ۱۶۵ تومان
   خازن الکترولیتی 1500UF 6.3V
  خازن الکترولیتی 1500UF 6.3V خازن الکترولیتی 1500میکروفاراد 6.3ولت
  خازن الکترولیتی ۱۵۰۰میکروفاراد ۶.۳ولت
  ۰۰ تومان
   خازن الکترولیتی 1UF 50V
  خازن الکترولیتی 1UF 50V خازن الکترولیتی 1میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۱میکروفاراد ۵۰ولت
  ۱۴۵ تومان
   خازن الکترولیتی 2.2UF 350V
  خازن الکترولیتی 2.2UF 350V خازن الکترولیتی 2/2میکروفاراد 350ولت
  خازن الکترولیتی ۲/۲میکروفاراد ۳۵۰ولت
  ۰۰ تومان
   خازن الکترولیتی 2.2UF 50V
  خازن الکترولیتی 2.2UF 50V خازن الکترولیتی 2/2میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۲/۲میکروفاراد ۵۰ولت
  ۱۴۵ تومان
   خازن الکترولیتی 2200UF 25V
  خازن الکترولیتی 2200UF 25V خازن الکترولیتی 2200میکروفاراد 25ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰۰میکروفاراد ۲۵ولت
  ۲,۰۷۰ تومان
   خازن الکترولیتی 2200UF 50V
  خازن الکترولیتی 2200UF 50V خازن الکترولیتی 2200میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰۰میکروفاراد ۵۰ولت
  ۵,۸۵۰ تومان
   خازن الکترولیتی 220UF 16V
  خازن الکترولیتی 220UF 16V خازن الکترولیتی 220میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰میکروفاراد ۱۶ولت
  ۲۷۰ تومان
   خازن الکترولیتی 220UF 25V
  خازن الکترولیتی 220UF 25V خازن الکترولیتی 220میکروفاراد 25ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰میکروفاراد ۲۵ولت
  ۴۰۵ تومان
   خازن الکترولیتی 220UF 35V
  خازن الکترولیتی 220UF 35V خازن الکترولیتی 220میکروفاراد 35ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰میکروفاراد ۳۵ولت
  ۴۹۵ تومان
   خازن الکترولیتی 220UF 50V
  خازن الکترولیتی 220UF 50V خازن الکترولیتی 220میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰میکروفاراد ۵۰ولت
  ۹۹۰ تومان
   خازن الکترولیتی 220UF 63V
  خازن الکترولیتی 220UF 63V خازن الکترولیتی 220میکروفاراد 63ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲۰میکروفاراد ۶۳ولت
  ۰۰ تومان
   خازن الکترولیتی 22UF 16V
  خازن الکترولیتی 22UF 16V خازن الکترولیتی 22میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲میکروفاراد ۱۶ولت
  ۱۴۵ تومان
   خازن الکترولیتی 22UF 200V
  خازن الکترولیتی 22UF 200V خازن الکترولیتی 22میکروفاراد 200ولت
  خازن الکترولیتی ۲۲میکروفاراد ۲۰۰ولت
  ۰۰ تومان
   خازن الکترولیتی 33UF 16V
  خازن الکترولیتی 33UF 16V خازن الکترولیتی 33میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۳۳میکروفاراد ۱۶ولت
  ۲۷۰ تومان
   خازن الکترولیتی 4.7UF 350V
  خازن الکترولیتی 4.7UF 350V خازن الکترولیتی 4/7میکروفاراد 350ولت
  خازن الکترولیتی ۴/۷میکروفاراد ۳۵۰ولت
  ۰۰ تومان
   خازن الکترولیتی 4.7UF 50V
  خازن الکترولیتی 4.7UF 50V خازن الکترولیتی 4.7میکروفاراد 50ولت
  خازن الکترولیتی ۴.۷میکروفاراد ۵۰ولت
  ۱۴۵ تومان
   خازن الکترولیتی 4700UF 16V
  خازن الکترولیتی 4700UF 16V خازن الکترولیتی 4700میکروفاراد 16ولت
  خازن الکترولیتی ۴۷۰۰میکروفاراد ۱۶ولت
  ۰۰ تومان
   خازن الکترولیتی 4700UF 25V
  خازن الکترولیتی 4700UF 25V خازن الکترولیتی4700میکروفاراد 25ولت
  خازن الکترولیتی۴۷۰۰میکروفاراد ۲۵ولت
  ۴,۳۲۰ تومان
   خازن الکترولیتی 4700UF 35V
  خازن الکترولیتی 4700UF 35V خازن الکترولیتی 4700میکروفاراد 35ولت
  خازن الکترولیتی ۴۷۰۰میکروفاراد ۳۵ولت
  ۷,۶۵۰ تومان
   خازن الکترولیتی 4700UF 50V
  خازن الکترولیتی 4700UF 50V فروش انواع خازن
  فروش انواع خازن
  ۱۳,۰۰۰ تومان
   خازن الکترولیتی 470UF 16V
  خازن الکترولیتی 470UF 16V خازن الکترولیتی 16 ولت
  خازن الکترولیتی ۱۶ ولت
  ۴۳۰ تومان
   خازن الکترولیتی 470UF 25V
  خازن الکترولیتی 470UF 25V فروش انواع خازن
  فروش انواع خازن
  ۵۶۵ تومان
   خازن الکترولیتی 470UF 35V
  خازن الکترولیتی 470UF 35V فروش انواع خازن
  فروش انواع خازن
  ۹۹۰ تومان
   خازن الکترولیتی 47UF 100V
  خازن الکترولیتی 47UF 100V خازن الکترولیتی
  خازن الکترولیتی
  ۰۰ تومان
   خازن الکترولیتی 47UF 16V
  خازن الکترولیتی 47UF 16V فروش انواع خازن
  فروش انواع خازن
  ۱۴۵ تومان
   خازن الکترولیتی 47UF 250V
  خازن الکترولیتی 47UF 250V خازن الکترولیتی 47میکروفاراد 250ولت
  خازن الکترولیتی ۴۷میکروفاراد ۲۵۰ولت
  ۲,۹۷۰ تومان
   خازن الکترولیتی 47UF 25V
  خازن الکترولیتی 47UF 25V خازن الکترولیتی 47میکروفاراد 25ولت
  خازن الکترولیتی ۴۷میکروفاراد ۲۵ولت
  ۱۸۰ تومان
   خازن الکترولیتی 47UF 35V
  خازن الکترولیتی 47UF 35V خازن الکترولیتی 47میکروفاراد 35ولت
  خازن الکترولیتی ۴۷میکروفاراد ۳۵ولت
  ۲۱۰ تومان
   خازن الکترولیتی 47UF 50V
  خازن الکترولیتی 47UF 50V خازن الکترولیتی 47میکروفاراد 50 ولت
  خازن الکترولیتی ۴۷میکروفاراد ۵۰ ولت
  ۲۹۰ تومان
  خازن الکترولیتی 100UF 16V
  خازن الکترولیتی 100UF 16V خازن الکترولیتی 100میکروفاراد16ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰۰میکروفاراد۱۶ولت
  ۱۹۰ تومان
  خازن الکترولیتی 1000UF 50V
  خازن الکترولیتی 1000UF 50V خازن الکترولیتی 1000میکروفاراد50ولت
  خازن الکترولیتی ۱۰۰۰میکروفاراد۵۰ولت
  ۲,۷۰۰ تومان
  خازن الکترولیتی 100UF 25V
  خازن الکترولیتی 100UF 25V خازن الکترولیتی100میکروفاراد25ولت
  خازن الکترولیتی۱۰۰میکروفاراد۲۵ولت
  ۲۷۰ تومان
   خازن الکترولیت
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • chong