ترانزیستور تریاک BT136-600E
  ترانزیستور تریاک BT136-600E ترانزیستور تریاک
  ترانزیستور تریاک
  ۳,۱۵۰ تومان
  ترانزیستور تریاک BT137-600E
  ترانزیستور تریاک BT137-600E ترانزیستور تریاک
  ترانزیستور تریاک
  ۴,۳۲۰ تومان
  ترانزیستور تریاک BT138-600E
  ترانزیستور تریاک BT138-600E ترانزیستور تریاک
  ترانزیستور تریاک
  ۷,۰۲۰ تومان
  ترانزیستور تریاک BT139-600E
  ترانزیستور تریاک BT139-600E ترانزیستور تریاک
  ترانزیستور تریاک
  ۷,۳۸۰ تومان
  ترانزیستور تریاک BT169D
  ترانزیستور تریاک BT169D ترانزیستور تریاک
  ترانزیستور تریاک
  ۷۴۰ تومان
  ترانزیستور تریاک BTA12-700CW
  ترانزیستور تریاک BTA12-700CW ترانزیستور تریاک
  ترانزیستور تریاک
  ۶,۳۰۰ تومان
  ترانزیستور تریاک BTA16-600CW
  ترانزیستور تریاک BTA16-600CW ترانزیستور تریاک
  ترانزیستور تریاک
  ۷,۰۲۰ تومان
  ترانزیستور تریاک BTA40-600B
  ترانزیستور تریاک BTA40-600B ترانزیستور تریاک
  ترانزیستور تریاک
  ۵۸,۵۰۰ تومان
  ترانزیستور تریاک BTA41-600B
  ترانزیستور تریاک BTA41-600B ترانزیستور تریاک
  ترانزیستور تریاک
  ۱۵,۷۵۰ تومان
  ترانزیستور تریاک BTB16-600B
  ترانزیستور تریاک BTB16-600B ترانزیستور تریاک
  ترانزیستور تریاک
  ۰۰ تومان
  ترانزیستور تریاک BTB41-600B
  ترانزیستور تریاک BTB41-600B ترانزیستور تریاک
  ترانزیستور تریاک
  ۰۰ تومان
  ترانزیستور تریاک MAC97A6
  ترانزیستور تریاک MAC97A6 ترانزیستور تریاک
  ترانزیستور تریاک
  ۷۲۰ تومان
   تریاک
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده