ترمینال نر و ماده روبردی 10 پین DF2EDGK+R 3/81 10PIN DF
  ترمینال نر و ماده روبردی 10 پین DF2EDGK+R 3/81 10PIN DF ترمینال نر و ماده روبردی
  ترمینال نر و ماده روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 10 پین DF2EDGK+V 3/81 10PIN DF
  ترمینال نر و ماده روبردی 10 پین DF2EDGK+V 3/81 10PIN DF خرید ترمینال نر و ماده
  خرید ترمینال نر و ماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 10 پین KF2EDGK+R 3/81 10PIN KAIFENG
  ترمینال نر و ماده روبردی 10 پین KF2EDGK+R 3/81 10PIN KAIFENG ترمینال نر و ماده
  ترمینال نر و ماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 10 پین KF2EDGK+R 5/08 10PIN KAIFENG
  ترمینال نر و ماده روبردی 10 پین KF2EDGK+R 5/08 10PIN KAIFENG ترمینال نر و ماده
  ترمینال نر و ماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 10 پین KF2EDGK+V 5/08 10PIN KAIFENG
  ترمینال نر و ماده روبردی 10 پین KF2EDGK+V 5/08 10PIN KAIFENG ترمینال نر وماده
  ترمینال نر وماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 10پین DF2EDGK+R 5/08 10PIN DF
  ترمینال نر و ماده روبردی 10پین DF2EDGK+R 5/08 10PIN DF ترمینال روبردی نر و ماده 10 پین
  ترمینال روبردی نر و ماده ۱۰ پین
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 10پین DF2EDGK+V 5/08 10PIN DF
  ترمینال نر و ماده روبردی 10پین DF2EDGK+V 5/08 10PIN DF ترمینال روبردی نر و ماده 10 پین
  ترمینال روبردی نر و ماده ۱۰ پین
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 10پین KF2EDGK+V 3/81 10PIN KAIFENG
  ترمینال نر و ماده روبردی 10پین KF2EDGK+V 3/81 10PIN KAIFENG ترمینال نر و ماده
  ترمینال نر و ماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 11 پین KF2EDGK+R 5/08 11PIN KAIFENG
  ترمینال نر و ماده روبردی 11 پین KF2EDGK+R 5/08 11PIN KAIFENG ترمینال نر وماده
  ترمینال نر وماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 11 پین KF2EDGK+V 5/08 11PIN KAIFENG
  ترمینال نر و ماده روبردی 11 پین KF2EDGK+V 5/08 11PIN KAIFENG ترمینال نر وماده
  ترمینال نر وماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 12 پین KF2EDGK+R 5/08 12PIN KAIFENG
  ترمینال نر و ماده روبردی 12 پین KF2EDGK+R 5/08 12PIN KAIFENG ترمینال نر وماده
  ترمینال نر وماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 12 پین KF2EDGK+V 3/81 2PIN KAIFENG
  ترمینال نر و ماده روبردی 12 پین KF2EDGK+V 3/81 2PIN KAIFENG ترمینال نر و ماده
  ترمینال نر و ماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 12 پین DF2EDGK+R 5/08 12PIN DF
  ترمینال نر و ماده روبردی 12 پین DF2EDGK+R 5/08 12PIN DF ترمینال روبردی 12 پین نر و ماده
  ترمینال روبردی ۱۲ پین نر و ماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 2 پین DF2EDGK+R 3/81 2PIN DF
  ترمینال نر و ماده روبردی 2 پین DF2EDGK+R 3/81 2PIN DF خرید ترمینال نر و ماده
  خرید ترمینال نر و ماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 2 پین DF2EDGK+R 5/08 2PIN DF
  ترمینال نر و ماده روبردی 2 پین DF2EDGK+R 5/08 2PIN DF ترمینال نر و ماده روبردی 2 پین
  ترمینال نر و ماده روبردی ۲ پین
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 2 پین DF2EDGK+V 3/81 2PIN DF
  ترمینال نر و ماده روبردی 2 پین DF2EDGK+V 3/81 2PIN DF خرید ترمینال نر و ماده
  خرید ترمینال نر و ماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 2 پین DF2EDGK+V 5/08 2PIN DF
  ترمینال نر و ماده روبردی 2 پین DF2EDGK+V 5/08 2PIN DF خرید ترمینال نر و ماده
  خرید ترمینال نر و ماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 2 پین KF2EDGK+R 3/81 2PIN KAIFENG
  ترمینال نر و ماده روبردی 2 پین KF2EDGK+R 3/81 2PIN KAIFENG ترمینال نر و ماده
  ترمینال نر و ماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 2 پین KF2EDGK+R 5/08 2PIN KAIFENG
  ترمینال نر و ماده روبردی 2 پین KF2EDGK+R 5/08 2PIN KAIFENG ترمینال نر و ماده
  ترمینال نر و ماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 2 پین KF2EDGK+R 7/62 2PIN KAIFENG
  ترمینال نر و ماده روبردی 2 پین KF2EDGK+R 7/62 2PIN KAIFENG KF2EDGK+R 7/62 2PIN ترمینال
  KF۲EDGK+R ۷/۶۲ ۲PIN ترمینال
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 2 پین KF2EDGK+V 5/08 2PIN KAIFENG
  ترمینال نر و ماده روبردی 2 پین KF2EDGK+V 5/08 2PIN KAIFENG ترمینال نر و ماده
  ترمینال نر و ماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 3 پین DF2EDGK+R 3/81 3PIN DF
  ترمینال نر و ماده روبردی 3 پین DF2EDGK+R 3/81 3PIN DF ترمینال نر و ماده روبردی
  ترمینال نر و ماده روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 3 پین DF2EDGK+V 3/81 3PIN DF
  ترمینال نر و ماده روبردی 3 پین DF2EDGK+V 3/81 3PIN DF terminal
  terminal
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 3 پین DF2EDGK+V 5/08 3PIN DF
  ترمینال نر و ماده روبردی 3 پین DF2EDGK+V 5/08 3PIN DF ترمینال روبردی نر و ماده 3 پین
  ترمینال روبردی نر و ماده ۳ پین
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 3 پین KF2EDGK+R 3/81 3PIN KAIFENG
  ترمینال نر و ماده روبردی 3 پین KF2EDGK+R 3/81 3PIN KAIFENG ترمینال نر و ماده
  ترمینال نر و ماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 3 پین KF2EDGK+R 5/08 3PIN KAIFENG
  ترمینال نر و ماده روبردی 3 پین KF2EDGK+R 5/08 3PIN KAIFENG ترمینال نر و ماده
  ترمینال نر و ماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 4 پین DF2EDGK+R 5/08 4PIN DF
  ترمینال نر و ماده روبردی 4 پین DF2EDGK+R 5/08 4PIN DF ترمینال نر و ماده روبردی 4 پین
  ترمینال نر و ماده روبردی ۴ پین
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 4 پین DF2EDGK+V 3/81 4PIN DF
  ترمینال نر و ماده روبردی 4 پین DF2EDGK+V 3/81 4PIN DF ترمینال نر و ماده روبردی
  ترمینال نر و ماده روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 4 پین DF2EDGK+V 5/08 4PIN DF
  ترمینال نر و ماده روبردی 4 پین DF2EDGK+V 5/08 4PIN DF ترمینال روبردی نر و ماده 4 پین
  ترمینال روبردی نر و ماده ۴ پین
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 4 پین KF2EDGK+R 3/81 4PIN KAIFENG
  ترمینال نر و ماده روبردی 4 پین KF2EDGK+R 3/81 4PIN KAIFENG ترمینال نر و ماده
  ترمینال نر و ماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 4 پین KF2EDGK+R 5/08 4PIN KAIFENG
  ترمینال نر و ماده روبردی 4 پین KF2EDGK+R 5/08 4PIN KAIFENG ترمینال نر و ماده
  ترمینال نر و ماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 4 پین KF2EDGK+R 7/62 4PIN KAIFENG
  ترمینال نر و ماده روبردی 4 پین KF2EDGK+R 7/62 4PIN KAIFENG KF2EDGK+R 7/62 4PIN ترمینال
  KF۲EDGK+R ۷/۶۲ ۴PIN ترمینال
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 4 پین KF2EDGK+V 3/81 4PIN KAIFENG
  ترمینال نر و ماده روبردی 4 پین KF2EDGK+V 3/81 4PIN KAIFENG ترمینال نر و ماده
  ترمینال نر و ماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 4 پین KF2EDGK+V 5/08 4PIN KAIFENG
  ترمینال نر و ماده روبردی 4 پین KF2EDGK+V 5/08 4PIN KAIFENG ترمینال نر و ماده
  ترمینال نر و ماده
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 4پین DF2EDGK+R 3/81 4PIN DF
  ترمینال نر و ماده روبردی 4پین DF2EDGK+R 3/81 4PIN DF ترمینال نر و ماده روبردی
  ترمینال نر و ماده روبردی
  تماس بگیرید
  ترمینال نر و ماده روبردی 5 پین DF2EDGK+R 3/81 5PIN DF
  ترمینال نر و ماده روبردی 5 پین DF2EDGK+R 3/81 5PIN DF ترمینال 5 پین نر و ماده
  ترمینال ۵ پین نر و ماده
  تماس بگیرید

   ترمینال نر و ماده روبردی چیست و چه کاربردی دارد؟

   همانطور که در مقالات قبلی توضیح دادیم ، ترمینال ها ازتباط بین بردهای الکتریکی را برقرار می کنند و روی مدار الکترونیکی لحیم می شوند که امکان ارتباط برقراری برد را به صورت ورودی و خروجی فراهم میکند ، ترمینال ها در انواع مختلفی طراحی شده اند که در این مقاله به ترمینال روبردی نر و ماده روبردی می پردازیم.پس برا آشنایی بیشتر با ترمینال نر و ماده روبردی ( فونیکس ) این مقاله که توسط فرا الکترونیک تهیه و ارائه شده را مطالعه کنید.
    

   ترمینال نر و ماده روبردی


   ترمینال نر و ماده روبردی که به فونیکس یا PTR نیز شناخته شده اند ، قطعاتی برای اتصالات مدار با ولتاژ بالا هستند که در دو دسته ی نر و ماده طراحی و ساخته شده اند. پایه های فونیکس دو مدل صاف ( مستقیم  ) و رایت (کج یا 90 درجه) می باشند  .


   ساختار ترمینال نر و ماده روبردی


    در ترمینال نر و ماده روبردی یا همان فونیکس ، قسمت نری روی مدار لحیم می شود و سیم هایی که باید به برد متصل شوند از طریق پیچ های قسمت مادگی درون محفظه ی آن محکم می شوند. در یک طرف این ترمینال ، برجستگی و در طرف دیگر تورفتگی وجود داردر یک طرف این ترمینال ، برجستگی (نری) و در طرف دیگر تورفتگی (مادگی) وجود دارد. تعداد پین ترمینال نر و ماده از 2 پین شروع می شود تا 16 پین دارد.
   ترمینال فونیکس نوعی از ترمینال پیچی می باشد و قابل جدا شدن هستند . ترمینال پیچی انواع مختلفی دارد که بر اساس سایز و توان آن در عبور جریان و ولتاژ الکترونیکی دسته بندی می‌شوند.
    برای خرید انواع ترمینال الکترونیکی کافیست کالای مد نظر را به سبد خرید اضافه کنید و خرید خود را تکمیل کنید.

   در مقالات بعدی به مطالب دیگر پرداختیم...
   ترمینال نر و ماده رو بردی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • DF
   • kaifeng