2SD882
  2SD882 خرید ترانزیستور بی جی تی
  خرید ترانزیستور بی جی تی
  ۱,۰۲۰ تومان
  BC817 SOT-23 SMD
  BC817 SOT-23 SMD BC817
  BC۸۱۷
  ۱۶۰ تومان
  TIP147
  TIP147 ترانزیستور
  ترانزیستور
  ۲۶,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور BJT-2N2907
  ترانزیستور BJT-2N2907 ترانزیستور
  ترانزیستور
  ۲۹۷ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N2222
  ترانزیستور بی جی تی 2N2222 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۲۷۲ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N2222 SOT-23 SMD
  ترانزیستور بی جی تی 2N2222 SOT-23 SMD ترانزیستور
  ترانزیستور
  ۲۵۶ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N2907 SOT-23 SMD
  ترانزیستور بی جی تی 2N2907 SOT-23 SMD خرید_ترانزیستور
  خرید_ترانزیستور
  ۲۲۴ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N3055
  ترانزیستور بی جی تی 2N3055 ترانزیستور بی جی تی NPN
  ترانزیستور بی جی تی NPN
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N3904
  ترانزیستور بی جی تی 2N3904 ترانزیستور بی جی تی NPN
  ترانزیستور بی جی تی NPN
  ۲۲۱ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N3904 SOT-23 SMD
  ترانزیستور بی جی تی 2N3904 SOT-23 SMD ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۱۹۲ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N3906
  ترانزیستور بی جی تی 2N3906 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۲۲۱ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N3906 SOT-23 SMD
  ترانزیستور بی جی تی 2N3906 SOT-23 SMD ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۱۹۲ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N5401
  ترانزیستور بی جی تی 2N5401 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۲۷۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N5401 SOT-23 SMD
  ترانزیستور بی جی تی 2N5401 SOT-23 SMD ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۲۲۴ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N5551
  ترانزیستور بی جی تی 2N5551 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۲۷۲ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N5551 SOT-23 SMD
  ترانزیستور بی جی تی 2N5551 SOT-23 SMD ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۲۲۴ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2SA1015
  ترانزیستور بی جی تی 2SA1015 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۲۱۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2SA733
  ترانزیستور بی جی تی 2SA733 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۱۸۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2SA733 SOT-23 SMD
  ترانزیستور بی جی تی 2SA733 SOT-23 SMD ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۱۷۶ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2SB772
  ترانزیستور بی جی تی 2SB772 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۱,۰۲۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2SB772 SOT-89 SMD
  ترانزیستور بی جی تی 2SB772 SOT-89 SMD خرید ترانزیستور بی جی تی
  خرید ترانزیستور بی جی تی
  ۶۴۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2SB817
  ترانزیستور بی جی تی 2SB817 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۱۸,۵۰۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2SC1815
  ترانزیستور بی جی تی 2SC1815 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۱۷۸ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2SC945
  ترانزیستور بی جی تی 2SC945 NPN 100MA 60V
  NPN ۱۰۰MA ۶۰V
  ۲۲۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2SC945 SOT-23 SMD
  ترانزیستور بی جی تی 2SC945 SOT-23 SMD ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۱۷۶ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2SD471
  ترانزیستور بی جی تی 2SD471 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۵۹۵ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2SD882 SOT-89 SMD
  ترانزیستور بی جی تی 2SD882 SOT-89 SMD 2SD882 SOT-89 SMD
  ۲SD۸۸۲ SOT-۸۹ SMD
  ۶۴۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BC327
  ترانزیستور بی جی تی BC327 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۳۸۲ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BC327 SOT-23 SMD
  ترانزیستور بی جی تی BC327 SOT-23 SMD خرید ترانزیستور
  خرید ترانزیستور
  ۲۴۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BC337
  ترانزیستور بی جی تی BC337 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۳۸۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BC337 SOT-23 SMD
  ترانزیستور بی جی تی BC337 SOT-23 SMD خرید ترانزیستور بی جی تی
  خرید ترانزیستور بی جی تی
  ۲۴۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BC546
  ترانزیستور بی جی تی BC546 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۳۰۶ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BC547
  ترانزیستور بی جی تی BC547 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۳۰۶ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BC556
  ترانزیستور بی جی تی BC556 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۳۲۳ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BC640
  ترانزیستور بی جی تی BC640 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۵۱۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BC807 SOT-23 SMD
  ترانزیستور بی جی تی BC807 SOT-23 SMD تزانزیستور بی جی تی
  تزانزیستور بی جی تی
  ۲۰۰ تومان
   ترانزیستور مهم ترین قطعه مداری در الکترونیک می باشد و به اصطلاح می توان آن را قلب تپنده مدارهای الکترونیکی دانست. ترانزییستورها از عناصری با نام نیمه هادی مانند سیلیکون و ژورمانیوم ساخته می شود و اگرچه میلیون ها ترانزیستور به صورت جداگانه و تکی استفاده می شوند اما اکثریت آن ها همراه دیودها، مقاومت ها، خازن ها و دیگر قطعات الکترونیکی برای ساخت یک مدار کامل الکترونیک کاربرد دارند. گاهی جهت تقویت ولتاژ یا جریان و گاهی در مدار به صورت کلید قطع و وصل مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد مهم ترانزیستور این است که می تواند مقدار هادی بودن خودر را تغییر بدهد یعنی هنگامی که یک هادی است می تواند هدایت خوبی داشته باشد و هنگامی که می خواهد مانند یک عایق عمل کند می تواند جریان بسیار کمی را از خود عبود دهد که این جریان بسیار ناچیز است. انواع مختلفی از ترانزیستورها وجود دارد. معروف ترین نوع ترانزیستور تحت عنوان ترانزیستور پیوندی دوقطبی BJT شناخته می شود. این ترانزیستورها دارای سه قطب بیس(Base)، کلکتور(Collector) و امیتر(Emitter) هستند. همچنین ترانزیستور های BJT از ترکیب دو دیود در انواع NPN , PNP ساخته می شوند. نوع NPN این ترانزیستور که متعارف ترین گونه این ترانزیستور می باشد از قرار گرفتن یک نیمه هادی نوع P در بین دو نیمه هادی نوع N ساخته می شود، همچنین در این نوع، جریان از سمت کلتور به سمت امیتر حرکت کرده و توسط جریان بیس امیتر کنترل می شود در حالی که در نوع PNP با قرارگرفتن مواد نیمه هادی نوع N در بین نیمه هادی نوع P تولید می شود. جریان از امیتر به سمت کلکتور حرکت می کند و توسط جریان امیتر بیس کنترل می شود.
   بی جی تی BJT
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده