2N2907
  2N2907 0
  ۰
  ۳۰۰ تومان
  2N2907 SMD
  2N2907 SMD 0
  ۰
  ۱۸۰ تومان
  TIP147
  TIP147 0
  ۰
  ۱۶,۲۰۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N2222
  ترانزیستور بی جی تی 2N2222 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۲۸۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N3055
  ترانزیستور بی جی تی 2N3055 ترانزیستور بی جی تی NPN
  ترانزیستور بی جی تی NPN
  ۹,۹۰۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N3904
  ترانزیستور بی جی تی 2N3904 ترانزیستور بی جی تی NPN
  ترانزیستور بی جی تی NPN
  ۱۹۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N3904 SMD
  ترانزیستور بی جی تی 2N3904 SMD ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۱۶۵ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N3906
  ترانزیستور بی جی تی 2N3906 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۱۹۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N3906 SMD
  ترانزیستور بی جی تی 2N3906 SMD ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۱۶۵ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N5401
  ترانزیستور بی جی تی 2N5401 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۲۶۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N5401 SMD
  ترانزیستور بی جی تی 2N5401 SMD ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۲۵۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N5551
  ترانزیستور بی جی تی 2N5551 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۲۶۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2N5551 SMD
  ترانزیستور بی جی تی 2N5551 SMD ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۲۵۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2SA1015
  ترانزیستور بی جی تی 2SA1015 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۱۹۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2SA733
  ترانزیستور بی جی تی 2SA733 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۲۰۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2SA733 SMD
  ترانزیستور بی جی تی 2SA733 SMD ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۱۸۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2SB817
  ترانزیستور بی جی تی 2SB817 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2SC1815
  ترانزیستور بی جی تی 2SC1815 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۱۹۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2SC3355
  ترانزیستور بی جی تی 2SC3355 ترانزیسور بی جی تی
  ترانزیسور بی جی تی
  ۲,۲۵۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2SC945
  ترانزیستور بی جی تی 2SC945 NPN 100MA 60V
  NPN ۱۰۰MA ۶۰V
  ۲۰۵ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2SC945 SMD
  ترانزیستور بی جی تی 2SC945 SMD ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۱۶۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی 2SD471
  ترانزیستور بی جی تی 2SD471 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۶۳۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BC327
  ترانزیستور بی جی تی BC327 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۳۶۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BC337
  ترانزیستور بی جی تی BC337 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۳۶۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BC546
  ترانزیستور بی جی تی BC546 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۲۹۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BC546 SMD
  ترانزیستور بی جی تی BC546 SMD ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۱۸۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BC547
  ترانزیستور بی جی تی BC547 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۲۹۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BC556
  ترانزیستور بی جی تی BC556 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۲۹۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BC640
  ترانزیستور بی جی تی BC640 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۵۸۵ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BC807 SMD
  ترانزیستور بی جی تی BC807 SMD تزانزیستور بی جی تی
  تزانزیستور بی جی تی
  ۱۸۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BD137
  ترانزیستور بی جی تی BD137 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۱,۲۱۵ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BD138
  ترانزیستور بی جی تی BD138 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۱,۲۱۵ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BD139
  ترانزیستور بی جی تی BD139 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۱,۲۱۵ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BD140
  ترانزیستور بی جی تی BD140 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۱,۲۱۵ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BD241
  ترانزیستور بی جی تی BD241 ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۳,۵۰۰ تومان
  ترانزیستور بی جی تی BD243C
  ترانزیستور بی جی تی BD243C ترانزیستور بی جی تی
  ترانزیستور بی جی تی
  ۴,۵۰۰ تومان
   بی جی تی BJT
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده