product
  خازن پلی استر 1MF 630V CBB RM27 خازن پلی استر 1میکرو 630 ولت
  خازن پلی استر ۱میکرو ۶۳۰ ولت
  ۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  خازن پلی استر 1MF 275VAC MKT RM22 خازن 1پلی استر میکرو 275 ولت
  خازن ۱پلی استر میکرو ۲۷۵ ولت
  product
  خازن پلی استر 1/5MF 630V CBB RM25 خازن پلی استر 1/5میکرو 630 ولت
  خازن پلی استر ۱/۵میکرو ۶۳۰ ولت
  product
  خازن پلی استر 680NF 630V CBB RM20 خازن پلی استر 680نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۶۸۰نانو ۶۳۰ ولت
  product
  خازن پلی استر 1/5MF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 1/5میکرو 400 ولت
  خازن پلی استر ۱/۵میکرو ۴۰۰ ولت
  product
  خازن پلی استر CP 1MF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 1 میکرو 400 ولت
  خازن پلی استر ۱ میکرو ۴۰۰ ولت
  product
  خازن پلی استر CP 1MF 100V MKT RM5 خازن پلی استر 1 میکرو 100ولت
  خازن پلی استر ۱ میکرو ۱۰۰ولت
  product
  خازن پلی استر CP 680NF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 680 نانو 400 ولت
  خازن پلی استر ۶۸۰ نانو ۴۰۰ ولت
  product
  خازن پلی استر CP 1MF 100V CBB RM5 خازن پلی استر 1میکرو 100ولت
  خازن پلی استر ۱میکرو ۱۰۰ولت
  product
  خازن پلی استرCP 820NF 400V CBB RM20 خازن پلی استر 820 نانو 400ولت
  خازن پلی استر ۸۲۰ نانو ۴۰۰ولت
  product
  خازن پلی استر CP 1MF 63V MKT RM5 خازن پلی استر 1میکرو 63 ولت
  خازن پلی استر ۱میکرو ۶۳ ولت
  product
  خازن پلی استر CP 470NF 630V CBB RM20 خازن پلی استر 470 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۴۷۰ نانو ۶۳۰ ولت
  product
  خازن پلی استر CP 1MF 250V CBB RM15 خازن پلی استر 1 میکرو 250ولت
  خازن پلی استر ۱ میکرو ۲۵۰ولت
  product
  خازن پلی استر CP 470NF 275VAC MKT RM15 خازن پلی استر نانو 275ولت
  خازن پلی استر نانو ۲۷۵ولت
  product
  خازن پلی استر CP 330NF 630V CBB RM20 خازن پلی استر 330 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۳۳۰ نانو ۶۳۰ ولت
  product
  خازن پلی استر CP 470NF 400V CBB RM15 خازن پلی استر 470 نانو 400 ولت
  خازن پلی استر ۴۷۰ نانو ۴۰۰ ولت
  product
  خازن پلی استر CP 330NF 400V CBB RM15 خازن پلی استر 330 نانو 400 ولت
  خازن پلی استر ۳۳۰ نانو ۴۰۰ ولت
  product
  خازن پلی استر CP 220NF 275VAC MKT RM15 خازن 220 پلی استر نانو 275ولت
  خازن ۲۲۰ پلی استر نانو ۲۷۵ولت
  product
  خازن پلی استر CP 220NF 630V CBB RM15 خازن پلی استر 220 نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۲۲۰ نانو ۶۳۰ ولت
  product
  خازن پلی استر CP 6/8NF 1600V CBB81 RM15 خازن پلی استر 6/8نانو 1600ولت
  خازن پلی استر ۶/۸نانو ۱۶۰۰ولت
  product
  خازن پلی استر CP 4/7NF 1600V CBB81 RM15 خازن پلی استر 4/7 نانو 1600ولت
  خازن پلی استر ۴/۷ نانو ۱۶۰۰ولت
  product
  خازن پلی استر CP 100NF 630V CBB RM15 خازن پلی استر 100نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۶۳۰ ولت
  product
  خازن پلی استر CP 220NF 400V CBB RM15 خازن پلی استر 220نانو 400ولت
  خازن پلی استر ۲۲۰نانو ۴۰۰ولت
  product
  خازن پلی استر CP 220NF 400V CBB RM10 خازن پلی استر 220نانو 400ولت
  خازن پلی استر ۲۲۰نانو ۴۰۰ولت
  product
  خازن پلی استر CP 100NF 100V MKT RM5 خازن پلی استر 100نانو 100ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۱۰۰ولت
  product
  خازن پلی استر CP 6/8NF 1250V CBB81 RM15 خازن پلی استر 6/8نانو 1250ولت
  خازن پلی استر ۶/۸نانو ۱۲۵۰ولت
  product
  خازن پلی استر CP 5/6NF 1250V CBB81 RM15 خازن پلی استر 5/6نانو 1250ولت
  خازن پلی استر ۵/۶نانو ۱۲۵۰ولت
  product
  خازن پلی استر CP 4/7NF 1250V CBB81 RM15 خازن پلی استر 4/7نانو 1250ولت
  خازن پلی استر ۴/۷نانو ۱۲۵۰ولت
  product
  خازن پلی استر CP 22NF 275VAC MKT RM10 خازن پلی استر 22نانو 275ولت
  خازن پلی استر ۲۲نانو ۲۷۵ولت
  product
  خازن پلی استر CP 22NF 630V CBB RM10 خازن پلی استر 22نانو 630 ولت
  خازن پلی استر ۲۲نانو ۶۳۰ ولت
  product
  خازن پلی استر CP 100NF 400V CBB RM10 خازن پلی استر 100نانو 400 ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۴۰۰ ولت
  product
  خازن پلی استر CP 100NF 275VAC MKT RM15 خازن پلی استر 100نانو 275 ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۲۷۵ ولت
  product
  خازن پلی استر CP 100NF 400V CL11 خازن پلی استر 100نانو 400 ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۴۰۰ ولت
  product
  خازن پلی استر CP 100NF 250V CBB RM5 خازن پلی استر 100نانو 250 ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۲۵۰ ولت
  product
  خازن پلی استر CP 100NF 100V CBB RM5 خازن پلی استر 100نانو 100 ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۱۰۰ ولت
  product
  خازن پلی استر CP 100NF 100V CL11 خازن پلی استر 100نانو 100 ولت
  خازن پلی استر ۱۰۰نانو ۱۰۰ ولت
   خازن پلی استر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده