مقامت 15K 1W
  مقامت 15K 1W مقاومت 15کیلو 1وات
  مقاومت ۱۵کیلو ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 0.22R 1W
  مقاومت 0.22R 1W مقاومت 0/22 اهم 1وات
  مقاومت ۰/۲۲ اهم ۱وات
  ۳۶۰ تومان
  مقاومت 0.47R 1W
  مقاومت 0.47R 1W مقاومت 0/47 اهم 1وات
  مقاومت ۰/۴۷ اهم ۱وات
  ۳۶۰ تومان
  مقاومت 0.56R 1W
  مقاومت 0.56R 1W مقاومت 0/56 اهم 1وات
  مقاومت ۰/۵۶ اهم ۱وات
  ۳۸۲ تومان
  مقاومت 0.5R 1W
  مقاومت 0.5R 1W مقاومت 0/5 اهم 1وات
  مقاومت ۰/۵ اهم ۱وات
  ۳۶۰ تومان
  مقاومت 0.68R 1W
  مقاومت 0.68R 1W مقاومت 0/68 اهم 1وات
  مقاومت ۰/۶۸ اهم ۱وات
  ۳۸۲ تومان
  مقاومت 1.2K 1W
  مقاومت 1.2K 1W مقاومت 1/2کیلو 1وات
  مقاومت ۱/۲کیلو ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 1.2R 1W
  مقاومت 1.2R 1W مقاومت 1/2اهم 1وات
  مقاومت ۱/۲اهم ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 1.5K 1W
  مقاومت 1.5K 1W مقاومت 1/5کیلو 1وات
  مقاومت ۱/۵کیلو ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 1.5R 1W
  مقاومت 1.5R 1W مقاومت 1/5اهم 1وات
  مقاومت ۱/۵اهم ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 1.8K 1W
  مقاومت 1.8K 1W مقاومت 1/8کیلو 1وات
  مقاومت ۱/۸کیلو ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 1.8R 1W
  مقاومت 1.8R 1W مقاومت 1/8 اهم 1وات
  مقاومت ۱/۸ اهم ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 100K 1W
  مقاومت 100K 1W مقاومت 100کیلو 1وات
  مقاومت ۱۰۰کیلو ۱وات
  ۳۴۴ تومان
  مقاومت 100R 1W
  مقاومت 100R 1W مقاومت 100 اهم 1وات
  مقاومت ۱۰۰ اهم ۱وات
  ۳۴۴ تومان
  مقاومت 10K 1W
  مقاومت 10K 1W مقاومت 10کیلو 1وات
  مقاومت ۱۰کیلو ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 10R 1W
  مقاومت 10R 1W مقاومت 10اهم 1وات
  مقاومت ۱۰اهم ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 120K 1W
  مقاومت 120K 1W مقاومت 120کیلو 1وات
  مقاومت ۱۲۰کیلو ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 120R 1W
  مقاومت 120R 1W مقاومت 120اهم 1وات
  مقاومت ۱۲۰اهم ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 12K 1W
  مقاومت 12K 1W 107004057
  ۱۰۷۰۰۴۰۵۷
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 12R 1W
  مقاومت 12R 1W مقاومت 12اهم 1وات
  مقاومت ۱۲اهم ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 150K 1W
  مقاومت 150K 1W مقاومت 150کیلو 1وات
  مقاومت ۱۵۰کیلو ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 150R 1W
  مقاومت 150R 1W مقاومت 150اهم 1وات
  مقاومت ۱۵۰اهم ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 15R 1W
  مقاومت 15R 1W مقاومت 15 اهم 1وات
  مقاومت ۱۵ اهم ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 180K 1W
  مقاومت 180K 1W مقاومت 180کیلو 1وات
  مقاومت ۱۸۰کیلو ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 180R 1W
  مقاومت 180R 1W مقاومت 180اهم 1وات
  مقاومت ۱۸۰اهم ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 18K 1W
  مقاومت 18K 1W مقاومت 18کیلو 1وات
  مقاومت ۱۸کیلو ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 18R 1W
  مقاومت 18R 1W مقاومت 18اهم 1وات
  مقاومت ۱۸اهم ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 1K 1W
  مقاومت 1K 1W مقاومت 1کیلو 1وات
  مقاومت ۱کیلو ۱وات
  ۳۴۴ تومان
  مقاومت 1R 1W
  مقاومت 1R 1W مقاومت 1اهم 1وات
  مقاومت ۱اهم ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 2.2K 1W
  مقاومت 2.2K 1W مقاومت 2/2کیلو 1وات
  مقاومت ۲/۲کیلو ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 2.2R 1W
  مقاومت 2.2R 1W مقاومت 2/2اهم 1وات
  مقاومت ۲/۲اهم ۱وات
  ۳۴۴ تومان
  مقاومت 2.7K 1W
  مقاومت 2.7K 1W مقاومت 2/7کیلو 1وات
  مقاومت ۲/۷کیلو ۱وات
  ۳۴۴ تومان
  مقاومت 2.7R 1W
  مقاومت 2.7R 1W مقاومت 2/7اهم 1وات
  مقاومت ۲/۷اهم ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 220K 1W
  مقاومت 220K 1W مقاومت 220کیلو 1وات
  مقاومت ۲۲۰کیلو ۱وات
  ۳۶۵ تومان
  مقاومت 220R 1W
  مقاومت 220R 1W مقاومت 220اهم 1وات
  مقاومت ۲۲۰اهم ۱وات
  ۳۴۴ تومان
  مقاومت 22K 1W
  مقاومت 22K 1W مقاومت 22کیلو 1وات
  مقاومت ۲۲کیلو ۱وات
  ۳۶۵ تومان
   مقاومت 1W
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • FE