BZX55C30 دیودزنر
  BZX55C30 دیودزنر BZX55C30 دیودزنر
  BZX۵۵C۳۰ دیودزنر
  تماس بگیرید
  دیود زنر BZX55C 8.2V 1/2W
  دیود زنر BZX55C 8.2V 1/2W دیود زنر 8/2 ولت نیم وات
  دیود زنر ۸/۲ ولت نیم وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4728 3.3V 1W
  دیود زنر 1N4728 3.3V 1W دیود زنر 3/3 ولت 1وات
  دیود زنر ۳/۳ ولت ۱وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4729 3.6V 1W
  دیود زنر 1N4729 3.6V 1W دیود زنر 3/6 ولت 1وات
  دیود زنر ۳/۶ ولت ۱وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4730 3.9V 1W
  دیود زنر 1N4730 3.9V 1W دیود زنر 3/9 ولت 1وات
  دیود زنر ۳/۹ ولت ۱وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4731 4.3V 1W
  دیود زنر 1N4731 4.3V 1W دیود زنر 4/3 ولت 1 وات
  دیود زنر ۴/۳ ولت ۱ وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4732 4.7V 1W
  دیود زنر 1N4732 4.7V 1W دیود زنر 4/7 ولت 1وات
  دیود زنر ۴/۷ ولت ۱وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4733 5.1V 1W
  دیود زنر 1N4733 5.1V 1W دیود زنر 5/1 ولت 1وات
  دیود زنر ۵/۱ ولت ۱وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4734 5.6V 1W
  دیود زنر 1N4734 5.6V 1W دیود زنر 5/6 ولت 1وات
  دیود زنر ۵/۶ ولت ۱وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4735 6.2V 1W
  دیود زنر 1N4735 6.2V 1W دیود زنر 6/2 ولت 1وات
  دیود زنر ۶/۲ ولت ۱وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4736 6.8V 1W
  دیود زنر 1N4736 6.8V 1W دیود زنر 6/8ولت 1وات
  دیود زنر ۶/۸ولت ۱وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4737 7.5V 1W
  دیود زنر 1N4737 7.5V 1W دیود زنر 7/5 ولت 1وات
  دیود زنر ۷/۵ ولت ۱وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4738 8.2V 1W
  دیود زنر 1N4738 8.2V 1W دیود زنر 8/2 ولت 1 وات
  دیود زنر ۸/۲ ولت ۱ وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4739 9.1V 1W
  دیود زنر 1N4739 9.1V 1W دیودزنر 9/1 ولت 1 وات
  دیودزنر ۹/۱ ولت ۱ وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4740 10V 1W
  دیود زنر 1N4740 10V 1W دیود زنر 10ولت 1وات
  دیود زنر ۱۰ولت ۱وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4741 11V 1W
  دیود زنر 1N4741 11V 1W دیود زنر 11ولت 1وات
  دیود زنر ۱۱ولت ۱وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4742 12V 1W
  دیود زنر 1N4742 12V 1W دیود زنر 12ولت 1وات
  دیود زنر ۱۲ولت ۱وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4743 13V 1W
  دیود زنر 1N4743 13V 1W دیود زنر 13ولت 1وات
  دیود زنر ۱۳ولت ۱وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4744 15V 1W
  دیود زنر 1N4744 15V 1W دیود زنر 15ولت 1وات
  دیود زنر ۱۵ولت ۱وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4745 16V 1W
  دیود زنر 1N4745 16V 1W دیود زنر 16 ولت 1 وات
  دیود زنر ۱۶ ولت ۱ وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4746 18V 1W
  دیود زنر 1N4746 18V 1W دیود زنر 18ولت 1وات
  دیود زنر ۱۸ولت ۱وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4747 20V 1W
  دیود زنر 1N4747 20V 1W دیود زنر 20 ولت 1 وات
  دیود زنر ۲۰ ولت ۱ وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4748 22V 1W
  دیود زنر 1N4748 22V 1W دیود زنر 22 ولت 1 وات
  دیود زنر ۲۲ ولت ۱ وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4749 24V 1W
  دیود زنر 1N4749 24V 1W دیود زنر 24 ولت 1وات
  دیود زنر ۲۴ ولت ۱وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4750 27V 1W
  دیود زنر 1N4750 27V 1W دیود زنر 27 ولت 1وات
  دیود زنر ۲۷ ولت ۱وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4751 30V 1W
  دیود زنر 1N4751 30V 1W دیود زنر 30 ولت 1 وات
  دیود زنر ۳۰ ولت ۱ وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر 1N4753 36V 1W
  دیود زنر 1N4753 36V 1W دیود زنر 36 ولت 1 وات
  دیود زنر ۳۶ ولت ۱ وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر BZX55C 11V 1/2W
  دیود زنر BZX55C 11V 1/2W دیود زنر 11ولت نیم وات
  دیود زنر ۱۱ولت نیم وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر BZX55C 12V 1/2W
  دیود زنر BZX55C 12V 1/2W دیود زنر 12ولت نیم وات
  دیود زنر ۱۲ولت نیم وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر BZX55C 13V 1/2W
  دیود زنر BZX55C 13V 1/2W دیود زنر 13ولت نیم وات
  دیود زنر ۱۳ولت نیم وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر BZX55C 15V 1/2W
  دیود زنر BZX55C 15V 1/2W دیود زنر 15ولت نیم وات
  دیود زنر ۱۵ولت نیم وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر BZX55C 18V 1/2W
  دیود زنر BZX55C 18V 1/2W دیود زنر 18ولت نیم وات
  دیود زنر ۱۸ولت نیم وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر BZX55C 2.2V 1/2W
  دیود زنر BZX55C 2.2V 1/2W دیود زنر 2/2 ولت نیم وات
  دیود زنر ۲/۲ ولت نیم وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر BZX55C 2.4V 1/2W
  دیود زنر BZX55C 2.4V 1/2W دیود زنر 2/4 ولت نیم وات
  دیود زنر ۲/۴ ولت نیم وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر BZX55C 2.7V 1/2W
  دیود زنر BZX55C 2.7V 1/2W دیود زنر 2/7ولت نیم وات
  دیود زنر ۲/۷ولت نیم وات
  تماس بگیرید
  دیود زنر BZX55C 20V 1/2W
  دیود زنر BZX55C 20V 1/2W دیود زنر 20 ولت نیم وات
  دیود زنر ۲۰ ولت نیم وات
  تماس بگیرید
   دیود زنر DIP
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • SEMTECH