SENSOR PIR204B
سنسور حرکتی

تماس بگیرید

SENSOR PIR204B


سنسور المان حس کننده ای است که کمیت های فیزیکی مانند حرارت، دما و ... را به کمیت های آنالوگ و دیجیتال تبدیل می کند. سنسورها بخشی جدانشدنی از اجزای دستگاه کنترل اتوماتیک می باشند. وظیفه ی این ابزار این است که اطلاعات مختلف از وضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ازسال نموده و باعث تغییر وضعیت عملکرد دستگاه ها می شوند.