مقاومت 0.1R 2W
  مقاومت 0.1R 2W مقاومت 0/1 اهم 2 وات
  مقاومت ۰/۱ اهم ۲ وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 0.22R 2W
  مقاومت 0.22R 2W مقاومت 0/22اهم 2وات
  مقاومت ۰/۲۲اهم ۲وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 0.33R 2W
  مقاومت 0.33R 2W مقاومت 0/33 اهم 2وات
  مقاومت ۰/۳۳ اهم ۲وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 0.39R 2W
  مقاومت 0.39R 2W مقاومت 0/39 اهم 2 وات
  مقاومت ۰/۳۹ اهم ۲ وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 0.47R 2W
  مقاومت 0.47R 2W مقاومت 0/47 اهم 2 وات
  مقاومت ۰/۴۷ اهم ۲ وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 0.56R 2W
  مقاومت 0.56R 2W مقاومت 0/56اهم 2 وات
  مقاومت ۰/۵۶اهم ۲ وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 0.5R 2W
  مقاومت 0.5R 2W مقاومت 0/5 اهم 2وات
  مقاومت ۰/۵ اهم ۲وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 0.68R 2W
  مقاومت 0.68R 2W مقاومت 0/68 اهم 2وات
  مقاومت ۰/۶۸ اهم ۲وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 1.2K 2W
  مقاومت 1.2K 2W مقاومت 1/2کیلو اهم 2وات
  مقاومت ۱/۲کیلو اهم ۲وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 1.2R 2W
  مقاومت 1.2R 2W مقاومت 1/2 اهم 2وات
  مقاومت ۱/۲ اهم ۲وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 1.5K 2W
  مقاومت 1.5K 2W مقاومت 1/5کیلو اهم 2 وات
  مقاومت ۱/۵کیلو اهم ۲ وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 1.5R 2W
  مقاومت 1.5R 2W مقاومت 1/5اهم 2 وات
  مقاومت ۱/۵اهم ۲ وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 1.8K 2W
  مقاومت 1.8K 2W مقاومت 1/8کیلو اهم 2وات
  مقاومت ۱/۸کیلو اهم ۲وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 1.8R 2W
  مقاومت 1.8R 2W مقاومت 1/8 اهم 2 وات
  مقاومت ۱/۸ اهم ۲ وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 100K 2W
  مقاومت 100K 2W مقاومت 100کیلو اهم 2 وات
  مقاومت ۱۰۰کیلو اهم ۲ وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 100R 2W
  مقاومت 100R 2W مقاومت 100 اهم 2 وات
  مقاومت ۱۰۰ اهم ۲ وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 10K 2W
  مقاومت 10K 2W مقاومت 10کیلواهم 2وات
  مقاومت ۱۰کیلواهم ۲وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 10R 2W
  مقاومت 10R 2W مقاومت 10 اهم 2وات
  مقاومت ۱۰ اهم ۲وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 120K 2W
  مقاومت 120K 2W مقاومت 120کیلو اهم 2وات
  مقاومت ۱۲۰کیلو اهم ۲وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 120R 2W
  مقاومت 120R 2W مقاومت 120 اهم 2وات
  مقاومت ۱۲۰ اهم ۲وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 12K 2W
  مقاومت 12K 2W مقاومت 12کیلو 2 وات
  مقاومت ۱۲کیلو ۲ وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 12R 2W
  مقاومت 12R 2W مقاومت 12اهم 2 وات
  مقاومت ۱۲اهم ۲ وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 150K 2W
  مقاومت 150K 2W مقاومت 150کیلو اهم 2وات
  مقاومت ۱۵۰کیلو اهم ۲وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 150R 2W
  مقاومت 150R 2W مقاومت 150اهم 2وات
  مقاومت ۱۵۰اهم ۲وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 15K 2W
  مقاومت 15K 2W مقاومت 15کیلو اهم 2وات
  مقاومت ۱۵کیلو اهم ۲وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 15R 2W
  مقاومت 15R 2W مقاومت 15اهم 2وات
  مقاومت ۱۵اهم ۲وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 180K 2W
  مقاومت 180K 2W مقاومت 180کیلواهم 2وات
  مقاومت ۱۸۰کیلواهم ۲وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 180R 2W
  مقاومت 180R 2W مقاومت 180اهم 2وات
  مقاومت ۱۸۰اهم ۲وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 18K 2W
  مقاومت 18K 2W مقاومت 18کیلو 2 وات
  مقاومت ۱۸کیلو ۲ وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 18R 2W
  مقاومت 18R 2W مقاومت 18اهم 2وات
  مقاومت ۱۸اهم ۲وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 1K 2W
  مقاومت 1K 2W مقاومت 1کیلو اهم 2وات
  مقاومت ۱کیلو اهم ۲وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 1M 2W
  مقاومت 1M 2W مقاومت 1مگا اهم 2وات
  مقاومت ۱مگا اهم ۲وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 1R 2W
  مقاومت 1R 2W مقاومت 1 اهم 2 وات
  مقاومت ۱ اهم ۲ وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 2.2K 2W
  مقاومت 2.2K 2W مقاومت 2/2کیلواهم 2 وات
  مقاومت ۲/۲کیلواهم ۲ وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 2.2R 2W
  مقاومت 2.2R 2W مقاومت 2/2 اهم 2 وات
  مقاومت ۲/۲ اهم ۲ وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 2.7K 2W
  مقاومت 2.7K 2W مقاومت 2/7 کیلو 2 وات
  مقاومت ۲/۷ کیلو ۲ وات
  تماس بگیرید
   مقاومت 2w
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • FE