مقاومت 18K 1.2W
  مقاومت 18K 1.2W مقاومت 18کیلو نیم وات
  مقاومت ۱۸کیلو نیم وات
  تماس بگیرید
  مقامت 470R 1/2W
  مقامت 470R 1/2W مقاومت 470 اهم نیم وات
  مقاومت ۴۷۰ اهم نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 0.1R 1/2W
  مقاومت 0.1R 1/2W مقاومت 0/1اهم نیم وات
  مقاومت ۰/۱اهم نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 0.22R 1/2W
  مقاومت 0.22R 1/2W مقاومت 0/22 اهم نیم وات
  مقاومت ۰/۲۲ اهم نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 0.33R 1/2W
  مقاومت 0.33R 1/2W مقاومت 0/33 اهم نیم وات
  مقاومت ۰/۳۳ اهم نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 0.47R 1/2W
  مقاومت 0.47R 1/2W مقاومت 0/47 اهم نیم وات
  مقاومت ۰/۴۷ اهم نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 0.56R 1/2W
  مقاومت 0.56R 1/2W مقاومت 0/56 اهم نیم وات
  مقاومت ۰/۵۶ اهم نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 0.5R 1/2W
  مقاومت 0.5R 1/2W مقاومت 0/5 اهم نیم وات
  مقاومت ۰/۵ اهم نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 0.68R 1/2W
  مقاومت 0.68R 1/2W مقاومت 0/68 اهم نیم وات
  مقاومت ۰/۶۸ اهم نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 1.2K 1/2W
  مقاومت 1.2K 1/2W مقاومت 1/2کیلو نیم وات
  مقاومت ۱/۲کیلو نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 1.2M 1/2W
  مقاومت 1.2M 1/2W مقاومت 1/2مگا نیم وات
  مقاومت ۱/۲مگا نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 1.2R 1/2W
  مقاومت 1.2R 1/2W مقاومت 1/2اهم نیم وات
  مقاومت ۱/۲اهم نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 1.5K 1/2W
  مقاومت 1.5K 1/2W مقاومت 1/5کیلو نیم وات
  مقاومت ۱/۵کیلو نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 1.5M 1/2W
  مقاومت 1.5M 1/2W مقاومت 1/5مگا نیم وات
  مقاومت ۱/۵مگا نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 1.5R 1/2W
  مقاومت 1.5R 1/2W مقاومت 1/5اهم نیم وات
  مقاومت ۱/۵اهم نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 1.8K 1/2W
  مقاومت 1.8K 1/2W مقاومت 1/8کیلونیم وات
  مقاومت ۱/۸کیلونیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 1.8R 1/2W
  مقاومت 1.8R 1/2W مقاومت 1/8اهم نیم وات
  مقاومت ۱/۸اهم نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 100K 1/2W
  مقاومت 100K 1/2W مقاومت 100کیلونیم وات
  مقاومت ۱۰۰کیلونیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 100R 1/2W
  مقاومت 100R 1/2W مقاومت 100اهم نیم وات
  مقاومت ۱۰۰اهم نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 10K 1/2W
  مقاومت 10K 1/2W مقاومت 10کیلونیم وات
  مقاومت ۱۰کیلونیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 10R 1/2W
  مقاومت 10R 1/2W مقاومت 10اهم نیم وات
  مقاومت ۱۰اهم نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 120K 1/2W
  مقاومت 120K 1/2W مقاومت 120کیلونیم وات
  مقاومت ۱۲۰کیلونیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 120R 1/2W
  مقاومت 120R 1/2W مقاومت 120اهم نیم وات
  مقاومت ۱۲۰اهم نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 12K 1/2W
  مقاومت 12K 1/2W مقاومت 12کیلونیم وات
  مقاومت ۱۲کیلونیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 12R 1/2W
  مقاومت 12R 1/2W مقاومت 12اهم نیم وات
  مقاومت ۱۲اهم نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 150K 1/2W
  مقاومت 150K 1/2W مقاومت 150کیلونیم وات
  مقاومت ۱۵۰کیلونیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 150R 1/2W
  مقاومت 150R 1/2W مقاومت 150اهم نیم وات
  مقاومت ۱۵۰اهم نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 15K 1/2W
  مقاومت 15K 1/2W مقاومت 15کیلونیم وات
  مقاومت ۱۵کیلونیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 15R 1/2W
  مقاومت 15R 1/2W مقاومت 15اهم نیم وات
  مقاومت ۱۵اهم نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 180K 1/2W
  مقاومت 180K 1/2W مقاومت 180کیلونیم وات
  مقاومت ۱۸۰کیلونیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 180R 1/2W
  مقاومت 180R 1/2W مقاومت 180 اهم نیم وات
  مقاومت ۱۸۰ اهم نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 18R 1/2W
  مقاومت 18R 1/2W مقاومت 18اهم نیم وات
  مقاومت ۱۸اهم نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 1K 1/2W
  مقاومت 1K 1/2W مقاومت 1کیلو نیم وات
  مقاومت ۱کیلو نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 1M 1/2W
  مقاومت 1M 1/2W مقاومت 1مگا نیم وات
  مقاومت ۱مگا نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 1R 1/2W
  مقاومت 1R 1/2W مقاومت 1اهم نیم وات
  مقاومت ۱اهم نیم وات
  تماس بگیرید
  مقاومت 2.2K 1/2W
  مقاومت 2.2K 1/2W مقاومت 2/2کیلو نیم وات
  مقاومت ۲/۲کیلو نیم وات
  تماس بگیرید
   مقاومت 1/2w
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • FE