مقامت 470R 1.2W
  مقامت 470R 1.2W مقاومت 470 اهم نیم وات
  مقاومت ۴۷۰ اهم نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 0/1R 1.2W
  مقاومت 0/1R 1.2W مقاومت 0/1اهم نیم وات
  مقاومت ۰/۱اهم نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 0/22R 1.2W
  مقاومت 0/22R 1.2W مقاومت 0/22 اهم نیم وات
  مقاومت ۰/۲۲ اهم نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 0/33R 1.2W
  مقاومت 0/33R 1.2W مقاومت 0/33 اهم نیم وات
  مقاومت ۰/۳۳ اهم نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 0/47R 1.2W
  مقاومت 0/47R 1.2W مقاومت 0/47 اهم نیم وات
  مقاومت ۰/۴۷ اهم نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 0/56R 1.2W
  مقاومت 0/56R 1.2W مقاومت 0/56 اهم نیم وات
  مقاومت ۰/۵۶ اهم نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 0/5R 1.2W
  مقاومت 0/5R 1.2W مقاومت 0/5 اهم نیم وات
  مقاومت ۰/۵ اهم نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 0/68R 1.2W
  مقاومت 0/68R 1.2W مقاومت 0/68 اهم نیم وات
  مقاومت ۰/۶۸ اهم نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 1/2K 1.2W
  مقاومت 1/2K 1.2W مقاومت 1/2کیلو نیم وات
  مقاومت ۱/۲کیلو نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 1/2M 1.2W
  مقاومت 1/2M 1.2W مقاومت 1/2مگا نیم وات
  مقاومت ۱/۲مگا نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 1/2R 1.2W
  مقاومت 1/2R 1.2W مقاومت 1/2اهم نیم وات
  مقاومت ۱/۲اهم نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 1/5K 1.2W
  مقاومت 1/5K 1.2W مقاومت 1/5کیلو نیم وات
  مقاومت ۱/۵کیلو نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 1/5M 1.2W
  مقاومت 1/5M 1.2W مقاومت 1/5مگا نیم وات
  مقاومت ۱/۵مگا نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 1/5R 1.2W
  مقاومت 1/5R 1.2W مقاومت 1/5اهم نیم وات
  مقاومت ۱/۵اهم نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 1/8K 1.2W
  مقاومت 1/8K 1.2W مقاومت 1/8کیلونیم وات
  مقاومت ۱/۸کیلونیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 1/8R 1.2W
  مقاومت 1/8R 1.2W مقاومت 1/8اهم نیم وات
  مقاومت ۱/۸اهم نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 100K 1.2W
  مقاومت 100K 1.2W مقاومت 100کیلونیم وات
  مقاومت ۱۰۰کیلونیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 100R 1.2W
  مقاومت 100R 1.2W مقاومت 100اهم نیم وات
  مقاومت ۱۰۰اهم نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 10K 1.2W
  مقاومت 10K 1.2W مقاومت 10کیلونیم وات
  مقاومت ۱۰کیلونیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 10R 1.2W
  مقاومت 10R 1.2W مقاومت 10اهم نیم وات
  مقاومت ۱۰اهم نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 120K 1.2W
  مقاومت 120K 1.2W مقاومت 120کیلونیم وات
  مقاومت ۱۲۰کیلونیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 120R 1.2W
  مقاومت 120R 1.2W مقاومت 120اهم نیم وات
  مقاومت ۱۲۰اهم نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 12K 1.2W
  مقاومت 12K 1.2W مقاومت 12کیلونیم وات
  مقاومت ۱۲کیلونیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 12R 1.2W
  مقاومت 12R 1.2W مقاومت 12اهم نیم وات
  مقاومت ۱۲اهم نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 150K 1.2W
  مقاومت 150K 1.2W مقاومت 150کیلونیم وات
  مقاومت ۱۵۰کیلونیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 150R 1.2W
  مقاومت 150R 1.2W مقاومت 150اهم نیم وات
  مقاومت ۱۵۰اهم نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 15K 1.2W
  مقاومت 15K 1.2W مقاومت 15کیلونیم وات
  مقاومت ۱۵کیلونیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 15R 1.2W
  مقاومت 15R 1.2W مقاومت 15اهم نیم وات
  مقاومت ۱۵اهم نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 180K 1.2W
  مقاومت 180K 1.2W مقاومت 180کیلونیم وات
  مقاومت ۱۸۰کیلونیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 180R 1.2W
  مقاومت 180R 1.2W مقاومت 180 اهم نیم وات
  مقاومت ۱۸۰ اهم نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 18K 1.2W
  مقاومت 18K 1.2W مقاومت 18کیلو نیم وات
  مقاومت ۱۸کیلو نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 18R 1.2W
  مقاومت 18R 1.2W مقاومت 18اهم نیم وات
  مقاومت ۱۸اهم نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 1K 1.2W
  مقاومت 1K 1.2W مقاومت 1کیلو نیم وات
  مقاومت ۱کیلو نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 1M 1.2W
  مقاومت 1M 1.2W مقاومت 1مگا نیم وات
  مقاومت ۱مگا نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 1R 1.2W
  مقاومت 1R 1.2W مقاومت 1اهم نیم وات
  مقاومت ۱اهم نیم وات
  ۱۱۵ تومان
  مقاومت 2/2K 1.2W
  مقاومت 2/2K 1.2W مقاومت 2/2کیلو نیم وات
  مقاومت ۲/۲کیلو نیم وات
  ۱۱۵ تومان
   مقاومت 1/2w DIP
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • FE