10A10 MIC دیود
  10A10 MIC دیود 10A10 MIC دیود
  ۱۰A۱۰ MIC دیود
  تماس بگیرید
  1N4007 MIC دیود
  1N4007 MIC دیود دیود 1 آمپر 1000 ولت
  دیود ۱ آمپر ۱۰۰۰ ولت
  تماس بگیرید
  1N4007 SMD TOSHIBA دیود
  1N4007 SMD TOSHIBA دیود دیود 4007 اس ام دی
  دیود ۴۰۰۷ اس ام دی
  تماس بگیرید
  1N4148 NXP دیود
  1N4148 NXP دیود دیود شیشه ای
  دیود شیشه ای
  تماس بگیرید
  1N4148 SEMTECH دیود
  1N4148 SEMTECH دیود 1N4148 SEMTECH دیود
  ۱N۴۱۴۸ SEMTECH دیود
  تماس بگیرید
  1N4148 SMD SEMTECH دیود
  1N4148 SMD SEMTECH دیود دیود 4148 اس ام دی
  دیود ۴۱۴۸ اس ام دی
  تماس بگیرید
  1N5198 MIC دیود
  1N5198 MIC دیود دیود
  دیود
  تماس بگیرید
  1N5399 MIC دیود
  1N5399 MIC دیود دیود
  دیود
  تماس بگیرید
  1N5408 MIC دیود
  1N5408 MIC دیود دیود 3 آمپر 1000ولت
  دیود ۳ آمپر ۱۰۰۰ولت
  تماس بگیرید
  1N5819 MIC دیود
  1N5819 MIC دیود دیود
  دیود
  تماس بگیرید
  1N5819 SMD (SS14)
  1N5819 SMD -SS14- دیود
  دیود
  تماس بگیرید
  1N5822 MIC دیود
  1N5822 MIC دیود دیود
  دیود
  تماس بگیرید
  1N5822 SMD (SS34)
  1N5822 SMD -SS34- دیود
  دیود
  تماس بگیرید
  30CTQ100 IR دیود شاتکی
  30CTQ100 IR دیود شاتکی دیود شاتکی 30 آمپر
  دیود شاتکی ۳۰ آمپر
  تماس بگیرید
  BA157 MIC دیود
  BA157 MIC دیود دیود
  دیود
  تماس بگیرید
  BA159 MIC دیود
  BA159 MIC دیود دیود
  دیود
  تماس بگیرید
  BAS16 SMD-SOT 23
  BAS16 SMD-SOT 23 دیود
  دیود
  تماس بگیرید
  BYW99W200
  BYW99W200 0
  ۰
  تماس بگیرید
  D92-02
  D92-02 0
  ۰
  تماس بگیرید
  DB3 ST دیاک
  DB3 ST دیاک دیاک
  دیاک
  تماس بگیرید
  FR107 MIC دیود
  FR107 MIC دیود دیود
  دیود
  تماس بگیرید
  FR207 دیود
  FR207 دیود FR207 دیود
  FR۲۰۷ دیود
  تماس بگیرید
  HER103 MIC دیود
  HER103 MIC دیود دیود
  دیود
  تماس بگیرید
  MUR8100 ON دیود
  MUR8100 ON دیود دیود بازیابی خیلی سریع
  دیود بازیابی خیلی سریع
  تماس بگیرید
  PDTA114ET SMD
  PDTA114ET SMD 0
  ۰
  تماس بگیرید
  PDTA124ET SMD
  PDTA124ET SMD 0
  ۰
  تماس بگیرید
  S5MC DO-214 SMD
  S5MC DO-214 SMD 0
  ۰
  تماس بگیرید
  SR3100
  SR3100 SR3100
  SR۳۱۰۰
  تماس بگیرید
  SR360
  SR360 SR360
  SR۳۶۰
  تماس بگیرید
  SR5100
  SR5100 0
  ۰
  تماس بگیرید
  SR560
  SR560 SR560
  SR۵۶۰
  تماس بگیرید
  STPS5L40
  STPS5L40 0
  ۰
  تماس بگیرید
  UF4007 SMD (US1M)
  UF4007 SMD -US1M- دیود
  دیود
  تماس بگیرید
  UF5408 NXP دیود
  UF5408 NXP دیود دیود فست 3 آمپر
  دیود فست ۳ آمپر
  تماس بگیرید
  دیود 1/5KE16CA VISHAY
  دیود 1/5KE16CA VISHAY دیود سرکوب گر ولتاژ گذرا
  دیود سرکوب گر ولتاژ گذرا
  تماس بگیرید
  دیود 1/5KE18CA VISHAY
  دیود 1/5KE18CA VISHAY یک دیود سرکوب گر ولتاژ گذرا
  یک دیود سرکوب گر ولتاژ گذرا
  تماس بگیرید
   دیود SMD و DIP
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده