180V 2.5W SMD
  180V 2.5W SMD 0
  ۰
  ۸۷۰ تومان
  ZM4242A 12V MELF SMD
  ZM4242A 12V MELF SMD 0
  ۰
  ۵۰۰ تومان
  ZM4729A 3.6V MELF SMD
  ZM4729A 3.6V MELF SMD 0
  ۰
  ۵۰۰ تومان
  ZM4732A 4.7V MELF SMD
  ZM4732A 4.7V MELF SMD 0
  ۰
  ۵۰۰ تومان
  ZM4733A 5.1V MELF SMD
  ZM4733A 5.1V MELF SMD 0
  ۰
  ۵۰۰ تومان
  ZM4734A 5.6V MELF SMD
  ZM4734A 5.6V MELF SMD 0
  ۰
  ۵۰۰ تومان
  ZM4735A 6.2V MELF SMD
  ZM4735A 6.2V MELF SMD 0
  ۰
  ۵۰۰ تومان
  ZM4736A 6.8V MELF SMD
  ZM4736A 6.8V MELF SMD 0
  ۰
  ۵۰۰ تومان
  ZM4738A 8.2V MELF SMD
  ZM4738A 8.2V MELF SMD 0
  ۰
  ۵۰۰ تومان
  ZM4740A 10V MELF SMD
  ZM4740A 10V MELF SMD 0
  ۰
  ۵۰۰ تومان
  ZM4744A 15V MELF SMD
  ZM4744A 15V MELF SMD 0
  ۰
  ۵۰۰ تومان
  ZM4746A 18V MELF SMD
  ZM4746A 18V MELF SMD 0
  ۰
  ۵۰۰ تومان
  ZM4747A 20V MELF SMD
  ZM4747A 20V MELF SMD 0
  ۰
  ۵۰۰ تومان
  ZM4748A 22V MELF SMD
  ZM4748A 22V MELF SMD 0
  ۰
  ۵۰۰ تومان
  ZM4749A 24V MELF SMD
  ZM4749A 24V MELF SMD 0
  ۰
  ۵۰۰ تومان
  ZM4753A 36V MELF SMD
  ZM4753A 36V MELF SMD 0
  ۰
  ۵۰۰ تومان
  ZMM 5V1 MINI MELF SMD
  ZMM 5V1 MINI MELF SMD دیودزنر 5/1ولت اس ام دی
  دیودزنر ۵/۱ولت اس ام دی
  ۱۸۷ تومان
  ZMM 10V MINI MELF SMD
  ZMM 10V MINI MELF SMD 0
  ۰
  ۱,۸۷۰ تومان
  ZMM 11V MINI MELF SMD
  ZMM 11V MINI MELF SMD 0
  ۰
  ۱۸۷ تومان
  ZMM 12V MINI MELF SMD
  ZMM 12V MINI MELF SMD 0
  ۰
  ۱۸۷ تومان
  ZMM 13V MINI MELF SMD
  ZMM 13V MINI MELF SMD 0
  ۰
  ۱۸۷ تومان
  ZMM 15V MINI MELF SMD
  ZMM 15V MINI MELF SMD دیودزنر 15ولت اس ام دی
  دیودزنر ۱۵ولت اس ام دی
  ۱۸۷ تومان
  ZMM 18V MINI MELF SMD
  ZMM 18V MINI MELF SMD 0
  ۰
  ۱۸۷ تومان
  ZMM 20V MINI MELF SMD
  ZMM 20V MINI MELF SMD 0
  ۰
  ۱۸۷ تومان
  ZMM 24V MINI MELF SMD
  ZMM 24V MINI MELF SMD 0
  ۰
  ۱۸۷ تومان
  ZMM 27V MINI MELF SMD
  ZMM 27V MINI MELF SMD دیودزنر 27ولت اس ام دی
  دیودزنر ۲۷ولت اس ام دی
  ۱۸۷ تومان
  ZMM 3V3 MINI MELF SMD
  ZMM 3V3 MINI MELF SMD 0
  ۰
  ۱۸۷ تومان
  ZMM 3V6 MINI MELF SMD
  ZMM 3V6 MINI MELF SMD 0
  ۰
  ۱۸۷ تومان
  ZMM 3V9 MINI MELF SMD
  ZMM 3V9 MINI MELF SMD 0
  ۰
  ۱۸۷ تومان
  ZMM 4.7V MINI MELF SMD
  ZMM 4.7V MINI MELF SMD 0
  ۰
  ۱۸۷ تومان
  ZMM 5V6 MINI MELF SMD
  ZMM 5V6 MINI MELF SMD 0
  ۰
  ۱۸۷ تومان
  ZMM 6V8 MINI MELF SMD
  ZMM 6V8 MINI MELF SMD 0
  ۰
  ۱۸۷ تومان
  ZMM 8V2 MINI MELF SMD
  ZMM 8V2 MINI MELF SMD دیودزنر 8/2ولت اس ام دی
  دیودزنر ۸/۲ولت اس ام دی
  ۱۸۷ تومان
  ZMM 9V1 MINI MELF SMD
  ZMM 9V1 MINI MELF SMD 0
  ۰
  ۱۸۷ تومان
  ZM4728A 3.3V MELF SMD
  ZM4728A 3.3V MELF SMD 0
  ۰
  ZM4751A 30V MELF SMD
  ZM4751A 30V MELF SMD 0
  ۰
   دیود زنر SMD
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده