آی سی SOCKET 8PIN
سوکت آی سی

تماس بگیرید

آی سی SOCKET 8PIN

سوکت آی سی قطعه الکترونیکی است که از اجزای بسیار ریزی مانند ترانزیستور ساخته شده. سوکت آی سی در مداراتی استفاده می شود که در آن ها تراشه آی سی به کار برده شده است. طریقه استفاده از سوکت به گونه ای است که باید آن را روی برد الکتریکی لحیم کرده و سپس آیسی را بر روی آن نصب کرد در اینصورت،  پایه های آی سی داخل سوراخ های آن قرار می گیرند که این کار،گذاشتن و برداشتن تراشه آی سی بر روی برد را راحت تر می کند. این قطعه در مداراتی که قصد تعویض آی سی بدون لحیم کاری را داشته باشید، کاربرد بسیاری دارند. استفاده از سوکت در این مدارات باعث می شود که گرمای ناشی از لحیم کاری به آی سی منتقل نشود و در صورت سوختن آی سی به راحتی بتوان آن را تعویض کرد.