IC 24C04
  IC 24C04 IC 24C04
  IC ۲۴C۰۴
  ۱,۷۵۰ تومان
  IC DS1307Z SMD
  IC DS1307Z SMD IC DS1307Z SMD
  IC DS۱۳۰۷Z SMD
  ۲۱,۵۰۰ تومان
  IC EL817
  IC EL817 IC EL817
  IC EL۸۱۷
  ۷۶۵ تومان
  IC LM358 SMD
  IC LM358 SMD خرید_آی سی
  خرید_آی سی
  ۱,۷۰۰ تومان
  IC LM393 SMD
  IC LM393 SMD IC LM393 SMD
  IC LM۳۹۳ SMD
  ۷۵۰ تومان
  IC MC34063 SMD
  IC MC34063 SMD IC MC34063 SMD
  IC MC۳۴۰۶۳ SMD
  ۱,۰۷۵ تومان
  IC NE555
  IC NE555 IC NE555
  IC NE۵۵۵
  ۲,۰۴۰ تومان
  IC NE555DR SO-8 SMD
  IC NE555DR SO-8 SMD IC NE555DR SO-8 SMD
  IC NE۵۵۵DR SO-۸ SMD
  ۱,۵۰۰ تومان
  IC OP07
  IC OP07 IC OP07
  IC OP۰۷
  ۸,۰۰۰ تومان
  IC P8287
  IC P8287 IC P8287
  IC P۸۲۸۷
  ۰۰ تومان
  IC PC817 SMD
  IC PC817 SMD IC PC817 SMD
  IC PC۸۱۷ SMD
  ۱,۱۹۰ تومان
  IC PS2501 SMD
  IC PS2501 SMD خرید_IC_PS2501_SMD
  خرید_IC_PS۲۵۰۱_SMD
  ۱,۵۳۰ تومان
  IC TL494 SMD
  IC TL494 SMD خرید_آی_سی
  خرید_آی_سی
  ۴,۵۰۰ تومان
  IC UC3825
  IC UC3825 IC UC3825
  IC UC۳۸۲۵
  ۶,۷۵۰ تومان
  IC ULN2003 SMD
  IC ULN2003 SMD کاربرد_IC_ULN2003_SMD_چیست؟
  کاربرد_IC_ULN۲۰۰۳_SMD_چیست؟
  ۱,۸۰۰ تومان
  IC ULN2004 SMD
  IC ULN2004 SMD IC ULN2004 SMD
  IC ULN۲۰۰۴ SMD
  ۲,۷۵۰ تومان
  SN75176BDR SMD
  SN75176BDR SMD SN75176BDR SMD
  SN۷۵۱۷۶BDR SMD
  ۱,۶۰۰ تومان
  TL431 SOP8 SMD
  TL431 SOP8 SMD TL431 SOP8 SMD
  TL۴۳۱ SOP۸ SMD
  ۰۰ تومان
  TL431 SOT-23 SMD
  TL431 SOT-23 SMD TL431 SOT-23 SMD
  TL۴۳۱ SOT-۲۳ SMD
  ۰۰ تومان
  TL431 SOT-89 SMD
  TL431 SOT-89 SMD TL431 SOT-89 SMD
  TL۴۳۱ SOT-۸۹ SMD
  ۰۰ تومان
  آی سی DM0365
  آی سی DM0365 آی سی
  آی سی
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  آی سی LM324
  آی سی LM324 آی سی
  آی سی
  ۲,۳۰۰ تومان
  آی سی LM324 SMD
  آی سی LM324 SMD آی سی
  آی سی
  ۱,۷۰۰ تومان
  آی سی LM358
  آی سی LM358 آی سی
  آی سی
  ۱,۳۶۰ تومان
  آی سی LM386
  آی سی LM386 آی سی
  آی سی
  ۲,۲۱۰ تومان
  آی سی LM393
  آی سی LM393 آی سی
  آی سی
  ۲,۰۴۰ تومان
  آی سی PC817
  آی سی PC817 آی سی
  آی سی
  ۱,۲۷۵ تومان
  آی سی TLP521
  آی سی TLP521 آی سی
  آی سی
  ۳,۵۰۰ تومان
  آی سی TLP521 SMD
  آی سی TLP521 SMD آی سی
  آی سی
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  آی سی ULN2003
  آی سی ULN2003 آی سی
  آی سی
  ۴,۰۸۰ تومان
  آی سی ULN2803
  آی سی ULN2803 آی سی
  آی سی
  ۴,۱۴۰ تومان
  آی سی ULN2803 SMD
  آی سی ULN2803 SMD آی سی
  آی سی
  ۳,۴۵۰ تومان
  IC 24C08
  IC 24C08 آی سی
  آی سی
  IC PT2272-M4
  IC PT2272-M4 IC PT2272-M4
  IC PT۲۲۷۲-M۴
  IC SG3525
  IC SG3525 IC SG3525
  IC SG۳۵۲۵
  IC SN75176BP
  IC SN75176BP IC SN75176BP
  IC SN۷۵۱۷۶BP
   آی سی های متفرقه
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده