product
  ICR LM2576T-ADJ 0
  ۰
  product
  ICR LM2576T-5/0 0
  ۰
  product
  ICR LM2576T-12 0
  ۰
  product
  ICR LM2575T-ADJ 0
  ۰
  product
  ICR LM2575T-5/0 0
  ۰
  product
  ICR LM2575T-12 0
  ۰
  product
  ICR 7924CV ST رگولاتورولتاژمنفی 24ولت
  رگولاتورولتاژمنفی ۲۴ولت
  product
  ICR 7915CV ST رگولاتورولتاژمنفی 15ولت
  رگولاتورولتاژمنفی ۱۵ولت
  product
  ICR 7912CV ST رگولاتورولتاژمنفی 12ولت
  رگولاتورولتاژمنفی ۱۲ولت
  product
  ICR 7908CV ST رگولاتورولتاژمنفی 8ولت
  رگولاتورولتاژمنفی ۸ولت
  product
  ICR 7905CV ST رگولاتورولتاژمنفی 5ولت
  رگولاتورولتاژمنفی ۵ولت
  product
  ICR 78L15 ST رگولاتورولتاژثابت 15ولت
  رگولاتورولتاژثابت ۱۵ولت
  product
  ICR 78L12 ST رگولاتورولتاژثابت 12ولت
  رگولاتورولتاژثابت ۱۲ولت
  product
  ICR 78L05 ST رگولاتورولتاژثابت 5ولت
  رگولاتورولتاژثابت ۵ولت
  product
  ICR 7818CV ST رگولاتورولتاژثابت 18ولت
  رگولاتورولتاژثابت ۱۸ولت
  product
  ICR 7815CV ST رگولاتورولتاژثابت 15ولت
  رگولاتورولتاژثابت ۱۵ولت
  product
  ICR 7812CV ST رگولاتورولتاژثابت 12ولت
  رگولاتورولتاژثابت ۱۲ولت
  product
  ICR 7810CV ST رگولاتورولتاژثابت 10ولت
  رگولاتورولتاژثابت ۱۰ولت
  product
  ICR 7809CV ST رگولاتورولتاژثابت 9ولت
  رگولاتورولتاژثابت ۹ولت
  product
  ICR 7808CV ST رگولاتورولتاژثابت 8ولت
  رگولاتورولتاژثابت ۸ولت
  product
  ICR 7805CV ST رگولاتورولتاژثابت 5ولت
  رگولاتورولتاژثابت ۵ولت
   آی سی رگولاتور ICR
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده